Total de visualitzacions de pàgina:

dilluns, 17 de juny del 2024

LA CASONA. RUTLLA NÚM. 25 TERRASSA

Aquesta casa situada en el carrer de la Rutlla número 25 de Terrassa, fou construïda l'any 1907, atenent al projecte constructiu de l'arquitecte Lluís Muncunill i Parellada. L'edifici disposa de diferents elements arquitectònics que haurien de ser catalogats com a bens d'interès cultural del patrimoni de Catalunya: La façana del carrer de la Rutlla (finestra del pis i cornisa d'estil modernista), l'escala interior de cargol (amb la seva lluerna), els mosaics hidràulics del primer pis i especialment la nau posterior amb les seves voltes i lluernes, dissenyades per l'arquitecte modernista Lluís Muncunill i parellada.

Detall de la façana de la casa núm 25 del carrer de la Rutllla núm. 25,

Dissenyada per l'arquitecte Lluís Muncunill i Parellada el 1907.

(IMG 10076. Foto AF Jordi Plana i Nieto, 12/06/2024)

La façana, obra de l'arquitecte Lluís Muncunill i Parellada, molt modificada a la planta baixa, conserva el disseny original de l'arquitecte Muncunill, tot i el seu deteriorament per manca de conservació.

Una línia d'imposta separa les façanes de la planta baixa i el pis. De perfil arrodonit segueix el contorn de la llossada del balcó que presenta una barana de ferro forjat. Una porta en arc conopial rebaixat, dóna accés al balcó. L'obertura de la porta presenta brancals i llinda de pedra amb perfils rectangulars. Per damunt de la porta uns motius florals decoren l'arc conopial rebaixat i el timpà. Aquesta composició és idèntica a la de les finestres de la casa Joan Barata del carrer Sant Pere de Terrassa. També cal destacar la potent cornisa amb el gablet de línies sinuoses que corona la façana. La façana d'aquest pis conserva part de l'arrebossat imitant carreus.

Detall de la façana de la casa núm. 25 de la Rutlla
de Terrassa. (IMG 10088. Foto AF Jordi Plana
i Nieto, 12/06/2024)
 
La façana de la planta baixa no conserva cap element constructiu del disseny de l'arquitecte Lluís Muncunill i Parellada.
La planta baixa alberga la botiga "La Casona", que fou una de les botigues més prestigioses de l'últim terç del segle passat especialitzada en llistes de noces, actualment reconvertida en botiga de mobles i complements de decoració (Mobles Terrassa).
 
Detall de l'escala interior dissenyada per l'arquitecte Lluís Muncunill i
Parellada, l'any 1907. (IMG 10256. Foto AF Jordi Plana i Nieto,
12/06/2024)
 
De l'interior de l'edifici, cal destacar l'escala de cargol dissenyada per Muncunill, amb la seva lluerna, en un estat de conservació excel·lent i els mosaics hidràulics del primer pis.

Detall de la lluerna de l'escala de cargol. (IMG 10254. Foto AF Jordi
Plana i Nieto, 12/06/2024)
 
L'any 1920, el fuster Antoni Aguilar Molins demanà permís a l'Ajuntament de Terrassa per a construir un taller de de fusteria a l'interior de la cassa número 25 de del carrer de la Rutlla, de conformitat amb el plànol i projecte de l'arquitecte Lluís Muncunill i Parellada, situant la nau de la fusteria darrera el patí de la casa i amb accés posterior pels terrenys del Vapor Gran, avui dia pel carrer De Miquel Cases.

Expedient constructiu de la nau industrial de
fusteria demanada per Antoni Aguilar Molins
situada al carrer de la Rutlla núm. 25 de Te-
rrassa (IMG 10076. Foto AF Jordi Plana i
Nieto, 12/06/2024)
 
Expedient constructiu de la nau industrial de
fusteria demanada per Antoni Aguilar Molins
situada al carrer de la Rutlla núm. 25 de Te-
rrassa (IMG 10077. Foto AF Jordi Plana i
Nieto,12/06/2024)
 
Plànol de la nau industrial dissenyada
per Lluís Muncunill i Parellada. (IMG
10081. Foto AF Jordi Plana i Nieto, 
12/06/2024)
 
Plànol de la part davantera de la nau industrial.
(IMG 10082. Foto AF Jordi Plana i Nieto, 
12/06/2024)
 
 
Expedient constructiu de la nau industrial de
fusteria demanada per Antoni Aguilar Molins
situada al carrer de la Rutlla núm. 25 de Te-
rrassa (IMG 10078. Foto AF Jordi Plana i 
Nieto, 12/06/2024)
 
Expedient constructiu de la nau industrial de
fusteria demanada per Antoni Aguilar Molins
situada al carrer de la Rutlla núm. 25 de Te-
rrassa (IMG 10080. Foto AF Jordi Plana i 
Nieto, 12/06/2024)
 
Aquesta nau encarregada a l'arquitecte Lluís Muncunill i Parellada, amb les seves voltes catalanes i lluernes, es conserva actualment sense modificacions del projecte inicial. Aquest element arquitectònic de gran interès patrimonial, hauria d'incorporar-se al catàleg d'edificis històrics d'interès cultural del municipi de Terrassa per tal de fer possible la seva conservació, juntament amb la façana del núm 25 de la Rutlla i la seva escala interior que formen part de la mateixa casa. Seria imperdonable que l'Ajuntament de Terrassa no garantís la seva protecció de cara el futur.
 
Accés a la nau industrial pel carrer De Miquel
Casas, part posterior del número 25 del carrer
de la Rutlla, 25. (IMG 10245. Foto AF Jordi Plana
i Nieto, 12/06/2024)
 
Detall de les voltes, pilars i lluernes de la nau de fusteria encarregada
pel fuster Antoni Aguilar Molins a l'arquitecte Lluís Parellada i Muncunill
el 1920 (darrera de la casa número 25 del carrer de la Rutlla. (IMG 
10249, foto AF Jordi Plana i Nieto, 12/06/2024)
 
Detall d'una de les lluernes de la nau de la fusteria d'Antoni Aguilar.
 (IMG 10249. Foto AF Jordi Planai Nieto, 12/06/2024)

Detall d'una serra pintada pel fuster Antoni Aguilar i restes de cartells
de l'època encolats a la paret de la nau de la fusteria. (IMG 
10249, foto AF Jordi Plana i Nieto, 12/06/2024)
 
Cartells encolats a la paret de la nau de fusteria del carrer de la Rutlla
25. (IMG. 10252, foto AF Jordi Plana i Nieto, 12/06/2024)
 
Cartell encolats a la paret de la nau de fusteria del carrer de la Rutlla
25. (IMG. 10252, foto AF Jordi Plana i Nieto, 12/06/2024)
 
Casa de La Rutlla, 25 (arquitecte Lluís Mun-
cunill i Parellada (1907) (IMG. 10237, foto 
AF JordiPlana i Nieto, 12/06/2024)
 
Com a curiositat, la publicació terrassenca el Món Terrassa, assigna a la casa del número 25 de la Rutlla l'existència d'un comerç de banys públics gestionats per Antonio Bruguera. Però Joaquim Verdaguer i Caballé, els situa a l'altra vorera del carrer, concretament en el número 28.
 
" A principis del segle XX (1912) hi havia un servei de banys públics, al carrer de la Rutlla núm 25, els Baños Públicos Antonio Bruguera. Aquest establiment s'anunciava a la premsa local informant dels preus amb els quals es regia el servei; "precios de primera clase, un baño con ropa 1,50 ptes; un baño sin ropa 1,25 ptes, (amb roba i sense fa referència a l'ús o no de tovalloles). Abonamientos para 9 baños con ropa 11 ptes; 9 baños sin ropa 9,5 ptes. Segunda clase un baño con ropa 1,25 ptes; un baño sin ropa 1 pta"  Joaquim Verdaguer i Caballé, Situa aquests banys al número 28 del Carrer de La Rutllla (error) el Mon Terrassa els situa al número 25 del mateix carrer. Els banys van estar oberts fins el 1919. Qui té raó ? Jo no he trobat documentació que confirmi una casa o una altra com establiment dels banys, tot i consultar a l'Arxiu Històric Comarcal de Terrassa. Ara bé, cal dir que gràcies a en Rafel Comes i Ezequiel, disposem de dos anuncis publicitaris de l´època, que fan referència a dos negocis d'Antonio Brugera situats al número 25 de la Rutlla de Terrassa. El primer publicita els preus dels banys situats al número 25 de la Rutlla, propietat d'Antonio Bruguera.

Anunci dels banys públics d'Antonio Bruguera, situats al
carrer de la Rutlla núm. 25, Font Rafel Comas i Ezequiel.
 
 
Antonio Bruguera, durant les mateixes dates, també va regentar un magatzem de materials de construcció ("depósitos, lavaderos, tuberias y alambre"), situat al carrer de la Rutlla-25, amb un altre de la seva propietat, situat al carrer de Galileu 75-77.
 
A partir de 1919 no hi han més anuncis dels banys. L'any  1920, el fuster Antoni Aguilar Molins demana permís d'obres per a la construcció d'una nau industrial de fusteria, situada a la part posterior de la casa de la Rutlla 25. El projecte de la nau, fou encarregat a l'arquitecte Lluís Muncunill i Parellada i la nau es conserva actualment.
Durant l'últim terç del segle XX, l'edifici albergà un establiment especialitzat en llistes de noces, LA CASONA, el més prestigiós de Terrassa. Uns anys abans de la pandèmia de COVIT, LA CASONA fou traspassada a Mobles Terrassa, botiga de mobles i complements per la llar, actualment oberta.

Factura d'una comanda del magatzem d'Antoni Brugera situat al carrer
de La Rutlla, número 25. Font Rafel Comes i Ezequiel.

Els banys i urinaris públics eren comuns a l'inici del segle XX, doncs la falta d'aigua corrent i les necessitats fisiològiques i d'higiene del poble en general i dels passavolants de visita a la ciutat feia indispensable la posada en servei d'establiments per al bany i per orinar.

Fonts consultades:
AMAT
Arxiu Comarcal del Vallès Occidental
Rafel Comes i Ezequiel
Joaquim Verdaguer i Caballé
Món Terrassa
FITXA


NOM ............................................................ La Casona i Nau fusteria Antoni Aguilar Molins

UBICACIÓ ................................................... Carrer de la Rutlla, 25

PROMOTOR ............................................... Antoni Aguilar Molins (nau per a fusteria)

ARQUITECTE ............................................. Lluís Muncunill i Parellada

CASA DE LA RUTLLA NÚM 25 .................. Arquitecte Lluís Muncunill i Parellada

ANY DE LA CASA ....................................... 1907
 
ANY D'OBERTURA DELS BANYS ............. 1912

ANY DE CONSTRUCCIÓ DE LA NAU .......  1920

ESTIL ARQUITECTÒNIC ............................ Modernisme

ÚS ACTUAL ................................................. Comercial

ESTAT DE CONSERVACIÓ ......................... Façana molt deteriorada.

PROTECCIÓ ................................................ Hauria d'incorporar-se al catàleg d'edificis històrics de Terrassa.
 

GL
 
41º 33' 38,28'' N - 2º 00' 43,18'' E. TERRASSA
 
TERRASSA - VALLÈS OCCIDENTAL - CATALUNYA 
 
TERRASSA UNA CIUTAT PER CONÈIXER I PER GAUDIR-LA
 
Jordi Plana i Nieto
Regidor de l'Excel·lentíssim
Ajuntament de Terrassa1987 - 2011

 


dijous, 6 de juny del 2024

CASA PARROQUIAL DE LA CATEDRAL DE TERRASSA

La Casa  Prioral de la Basílica del Sant Esperit, actual Catedral de Terrassa, va construir-se l'any 1766 i es renovà l'any 1925. Ocupa part dels terrenys d'un antic cementiri de l'església del Sant Esperit. El dia 8 de novembre de l'any 1609 va fer-se una venda per Joan Font Rovira, pagès de Terrassa, a favor dels consellers de la dita vila, d'un tros de terra situada al costat de l'església, amb facultat de fer-hi un cementiri. (Terrassa El Pas del Temps, Jaume Larroya. Dipòsit legal: B - 49.601 - 97). Aquest cementiri s'estenia fins Cal Escursell, carrer de l'Església núm. 15, i al pati de la casa Vancells, on s'hi han trobat ossos humans. (Els carrers de Terrassa l'any 1900, Baltasar Ragón. Imp. Joan Morral. Terrassa)

Detall del primer i segon pis de la Casa Parroquial de la Catedral de

Terrassa. Foto, AF Jordi Plana i Nieto. (IMG 10274, 18/04/2024)

Detall del plànol de la façana de la Casa Prioral de la Catedral de
Terrassa, antiga Basílica del Sant Esperit. Foto, AF Jordi Plana i
Nieto. (IMG 10057, 19/03/2024)
 
Els plànols de la Casa Prioral varen ser signats el més de maig de 1925 per l'arquitecte barceloní Alejandro Soler. El nou edifici de planta baixa i dos pisos està adossat a la Catedral de Terrassa (abans basílica del Sant Esperit) i és d'estil neoclàssic. Els elements arquitectònics de la façana, actualment són els mateixos que podem observar en els plànols inicials.
 
Detall de la façana de la planta baixa de la Casa Parroquial de la
Catedral de Terrassa. Foto AF Jordi Plana i Nieto. (IMG 10262, 18/
04/2024)
 
Detall de la façana de la planta baixa de la Casa Parroquial de la 
Catedral de Terrassa. (IMG 10061, 19/03/2024)

La planta baixa presenta una composició simètrica amb una porta central i dues finestres a dreta i esquerra i de la porta. Finestres i porta estan emmarcades per perfils rectangulars de pedra. Per sota de les finestres un sòcol de pedra motllurat equilibra el desnivell del carrer. La façana està revestida de pedres rectangulars, emmarcades en un marc també de pedra imitant. Les dues finestres presenten reixes de ferro forjat.
 
Detall de la façana de la primera planta de la Casa Parroquial de la
Catedral de Terrassa. (IMG 10261, 19/03/2024)
 
Detall del plànol de la façana del primer pis de la Casa Parroquial de
la Catedral de Terrassa, antiga basílica del Sant Esperit, segons pro-
jecte de 1925. (IMG 10057, 19/03/2024)

La façana del primer pis presenta tres portes vidriades que donen accés a un balcó amb barana de ferro forjat, amb 6 esferes de llautó damunt del passamans. Les tres portes estan emmarcades per perfils rectangulars de pedra natural.
Cadascuna de les portes donen accés al balcó de llossada rectangular amb perfil de pedra que segueix la línia d'imposta que separa les façanes de la planta baixa i del primer pis. Cal comentar que en el projecte inicial es contemplava un balcó per cada porta.
La façana d'aquesta planta és d'arrebossat i emmarcada lateralment per carreus.
 
Detall de la façana del segon pis amb tres de les finestres (de les sis)
i de la cornisa en voladís. (IMG 10272, 19/03/2024)
 
Detall dels plànols de la, segona planta de la Casa Parroquial de la
Catedral de Terrassa, projecte de 1925 de l'arquitecte barceloní
Alejandro Soler.
 
La façana del segon pis consta de sis finestres en arcs de mig punt i, amb ampits de pedra motllurats rematant la part inferior de les finestres. Una línia d'imposta de pedra, separa la façana del primer i segon pis. Els arcs estan sostinguts per cinc pilastres rectangulars amb capitells quadrats de perfils motllurats.
Per damunt de les sis finestres una sanefa rectangular formada per rectangles motllurats corona la façana de l'edifici.
La  façana està coronada per una cornisa en voladís, sostinguda per mènsules motllurades als extrems. Aquesta cornisa presenta un seguit de triangles per sota de les teules.
Les façanes del primer i segon pis estan arrebossades. Tot el conjunt és d'inspiració neoclàssica i és un dels edificis d'aquest estil arquitectònic més  ben conservats de Terrassa.
 
Detall de la façana de la Casa Parroquial de
la Catedral de Terrassa (esquerra últim arc de
la façana de la Catedral) (IMG 10257, 19/03/24)
 
FITXA
 
NOM ..................................................... Casa Parroquial de la Catedral de Terrassa
 
UBICACIÓ ............................................ Carrer de l'Església núm. 1

PROMOTOR ........................................ Basílica del Sant Esperit de Terrassa
 
ARQUITECTE ...................................... Alejandro Soler (barceloní)
 
ANY ...................................................... 1925
 
ESTIL ARQUITECTÒNIC ..................... Neoclàssic
 
ÚS ......................................................... Religiós
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ .................. Excel·lent
 
PROTECCIÓ ......................................... Propietat de l'Església (Catedral de Terrassa)
 

 GL
 
41º 33' 46'' N - 2º 00' 35,40'' E. TERRASSA
 
TERRASSA - VALLÈS OCCIDENTAL - CATALUNYA 
 
TERRASSA UNA CIUTAT PER CONÈIXER I PER GAUDIR-LA
 
Jordi Plana i Nieto
Regidor de l'Excel·lentíssim
Ajuntament de Terrassa
1987 - 2011