Total de visualitzacions de pàgina:

dijous, 11 d’abril del 2024

CASA MIQUEL MACH ULLÉS

 La Casa Miquel Mach és un edifici singular situat al carrer de l'Eglésia del centre de Terrassa (Districte I). Actualment ocupa els números 12, 14 i 16 del del carrer de l'Església, tot i que només consta el núm 16. L'edifici fou bastit per l'arquitecte Lluís Muncunill i Parellada, qui el va construir en dues fases, la primera l'any 1913 i la segona l'any 1922. Tot i que fou dissenyat per Lluís Muncunill, arquitecte modernista, aquest presenta pocs elements constructius típics del modernisme i molts l'enquadren dins de l'arquitectura popular, fet també discutible.

L'edifici presenta dues façanes, la principal situada al carrer de l'Església, núm 16 (núm 12,14 i 16) i la posterior situada al carrer Mosterol núm 9 (números 9, 11 i 13).

La casa ha rebut diferents noms: Casa Miquel Mach, Casa Miquel Mach Oller, Casa Miquel Mach Ullés, Casa M. Madí Uller o Casa Badia. Si consultem les dues llicències d'obres: la de l'any 1913 i la de l'any 1922, observem que el promotor i propietari de l'edifici fou Miquel Mach Ullés, domiciliat al carrer de l'Església núm 15 i propietari de la casa núm 16 del carrer de l'Església  i núm 9 del carrer de Mosterol.

La Casa Miquel Mach i Ullés està inclosa a l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya

 
Casa Miquel Mach Ullés, carrer de l'Església, núm 16. 
Foto,AF Jordi Plana i Nieto.  (IMG 10187, 14/03/2024)
 
 
Façana posterior de la Casa Miquel Mach Ullés, carrer Mosterol 
núm 9. de nova construcció. Foto, AF Jordi Plana i Nieto. 
(IMG 10229, 18/03/2024)

L'edifici només conserva la façana del carrer de l'Església (Dissenyada per Lluís Muncunill i Parellada i la composició volumètrica. La Casa Miquel Mach Ullés ha estat totalment reformada i convertida en un edifici d'habitatges amb tres locals comercials a la planta baixa del carrer de l'Església i tres més als baixos del carrer Mosterol, dos d'ells compartits amb els del carrer de l'Església.

Durant el mandat de l'alcalde de Terrassa Josep Ullés i Jover (01/01/1912 - 31/12/1913, 01/01/1914 - 31/12/1915, 01/01/1916 - 31/12/1917), Miquel Mach Ullés, el 29 de març de 1913, demana a la Comisión de Obras de L'Ajuntament de Terrassa enderrocar la casa número 16 de del carrer de l'Església i el número 9 del carrer de Mosterol, de la seva propietat, per tal de construir un nou edifici del qual es presenta el projecte dissenyat per l'arquitecte Lluís Muncunill i Parellada.

 Expedient d'obres per a la construcció de la Casa
Miquel Mach Ullés (IMG 1049, 19/03/24)

 Sol·licitud d'obres, signada per Miquel Mach
Ullés, per a la construcció del seu edifici.
Font AMAT. Foto AF Jordi Plana i Nieto
(IMG 1042, 19/03/24)

Tot seguit es relaciona l'import dels arbitris municipals que cal fer efectius, corresponents als diferents departaments del nou edifici, per tal de fer possible els permisos d'obres.

Detall de la relació d'arbitris municipals per l'ob-
tenció dels permisos d'obres. Font AMAT.
Foto AF Jordi Plana i Nieto (IMG 10043,
19/03/2024)

Aprovació del permís d'obres signat pel secreta-
ri de l'Ajuntament de Terrassa Rafael Llofriu.
Font Arxiu Comarcal de Terrassa. Foto, AF Jordi
Plana i Nieto. (IMG 10044-2.jpg, 19/03/2024)
 
Tot seguit podem observar els plànols de les façanes principal (carrer de l'Església, núm. 16) i del darrera (carrer Mosterol, núm 9), encarregats a l'arquitecte Lluís Muncunill i Parellada, pel promotor de la nova construcció: Miquel Mach i Ullés, i que corresponen a la mitat de l'edifici actual. Projecte aprovat per l'Ajuntament de Terrassa l'any 1913.
 
Detall de la façana corresponent al núm. 16 del
carrer de l'Església, dissenyada per Lluís Muncunill i
Parellada. Foto, AF Jordi Plana i Nieto. Font Arxiu
Comarcal del Vallès Occidental Terrassa (IMG
10046-2jpg, 19/03/2024)
 
Detall de la façana corresponent al núm. 9 del carrer de
Mosterol. AF Jordi Plana i Nieto. Font Arxiu Comarcal del
Vallès Occidental Terrassa (IMG 10047-2jpg, 19/03/2024)
 
Detall de la façana del carrer Musterol núm. 9,  AF Jordi
Plana i Nieto. Font Arxiu Comarcal del Vallès Occidental
Terrassa (IMG 10048-2.jpg, 19/03/2024)

El 31 de juliol de 1915, Miquel Mach, inaugura la farmàcia al núm 16 del seu nou edifici, farmàcia que serà coneguda inicialment com la Farmàcia Mach, decorada també per l'arquitecte Llluís Muncunill i Parellada. Construït l'edifici, Miquel Mach Ullés trasllada la seva residència al nou edifici.
 
Detall de la Farmàcia Mach, decorada per Lluís Muncunill i Parellada.
Font AMAT
 
El 15 de juliol de 1922, Miquel Mach Ullés, de professió farmacèutic i amb domicili al carrer de l'Església núm. 16, demanà a l'Ajuntament de Terrassa enderrocar la casa del costat (carrer de l'Església 14), per tal d'ampliar l'edifici situat al carrer de l'Església 16-carrer Mosterol 9.
Tot seguit podem consultar l'expedient de la Comisión de Fomento de l'Ajuntament de Terrassa, en el que s'aprova l'ampliació de l'edifici, seguint el projecte de l'arquitecte Lluís Muncunill i Parellada.

Expedient ampliació de la Casa Miquel Mach.
Signat per l'alcalde de Terrassa Pere Salom i
Morera (01/04/1922-30/09/1923) i el Secretari
Rafael Llofriu
Font Arxiu Comarcal del Vallès Occidental
Terrassa
 
Expedient ampliació de la Casa Miquel Mach.
Signat per l'alcalde de Terrassa Pere Salom i
Morera (01/04/1922-30/09/1923) i el Secretari
Rafael Llofriu
Font Arxiu Comarcal del Vallès Occidental
Terrassa
 
Expedient ampliació de la Casa Miquel Mach.
Signat per l'alcalde de Terrassa Pere Salom i
Morera (01/04/1922-30/09/1923) i el Secretari
Rafael Llofriu
Font Arxiu Comarcal del Vallès Occidental
Terrassa

Expedient ampliació de la Casa Miquel Mach.
Signat per l'alcalde de Terrassa Pere Salom i
Morera (01/04/1922-30/09/1923) i el Secretari
Rafael Llofriu
Font Arxiu Comarcal del Vallès Occidental
Terrassa
 
Detall de la façana que correspon a l'ampliació de la
Casa Miquel Mach, amb la casa del núm 14 del carrer
de l'Església. Font Arxiu Comarcal del Vallès Occidental.

Detall del plànol de la planta baixa corresponent a l'ampliació
de la Casa Miquel Mach de l'any 1922. Font Arxiu Comarcal 
del Vallés Occidental de Terrassa.
 
Detall del plànol del primer pis corresponent a l'ampliació
de la Casa Miquel Mach de l'any 1922. Font Arxiu Comar-
cal del Vallés Occidental de Terrassa.

L'edifici fou totalment remodelat la primera dècada del segle XXI i només conserva la façana del carrer de l'Església, núm. 16. L'edifici, encarregat per Miquel Mach (farmacèutic) a l'arquitecte Lluís Muncunill i Parellada, primer va allotjar la Farmàcia Mach, més endavant s'anomenarà Farmàcia Clapés. L'any 1988, la casa fou objecte d'una inspecció arqueològica per tal de localitzar part de l'antiga muralla de Terrassa, doncs la façana i la planta del número 16 presenta una corbatura. La inspecció va confirmar que la casa seguia l'antiga muralla de la ciutat. Part de l'edifici (la primera planta) va ser la residència del bisbe de Terrassa Mons. Josep Àngel Saiz Meneses, 1er nou bisbe del Bisbat de Terrassa (2004) després de l'antic Bisbat d' Ègara, durant la construcció del Palau Episcopal, inaugurat l'11 de desembre de 2010.

Actualment l'edifici conegut com la Casa Miquel Mach, és un edifici d'habitatges que presenta façanes a dos carrers, la principal (dissenyada per l'arquitecte Lluís Muncunill i Parellada) situada al carrer de l'Església, núm. 16 i la del carrer Mosterol núm. 9, de nova construcció.
 
 
Detall de la façana de la Casa Miquel Mach del carrer de l'Església,
núm 16. AF Jordi Plana i Nieto. (IMG 10099, 25/03/2024)
 
Detall de la façana (de nova construcció) del carrer de Mosterol núm.
9, de la Casa Miquel Mach. Foto, AF Jordi Plana i Nieto.
(IMG 10231, 18/03/2024)

L'edifici consta de planta baixa i dos pisos, amb els mateixos usos als dos carrers, ús comercial a la planta baixa i habitatges al primer i segon pis.
La façana del carrer de l'Església la podem dividir en dues parts, la que correspondria a l'antic edifici situat al número 16, presenta dues grans portalades en arcs rectangulars i amb els perfils arrodonits, que donen accés a dos locals comercials, d'esquerra a dreta, una òptica (Ana Òptics),i una botiga de croissants (Croissants de París), tot seguit hi ha la porta principal d'accés als habitatges i despatxos del primer i segon pis.
 
Detall de la planta baixa amb els locals comercials i la porta d'accés.
Foto, AF Jordi Plana i Nieto. (IMG 10186, 14/03/2024)
 
La porta d'accés, de forma rectangular, presenta perfils arrodonits de pedra motllurada sobre un sòcol de pedra. L'arrebossat del parament de la façana imita els carreus. Una línia d'imposta motllurada com el perfil de la llossada del balcó delimita la façana de la planta baixa.
A la dreta de la porta accés hi ha un altre local comercial, aquest té el seu accés per una gran portalada igual que les dues de l'esquerra i forma part de l'ampliació de l'edifici amb la incorporació de l'antiga casa del núm. 14 del carrer de l'Església.
 
Detall de la façana de la planta baixa de la Casa Miquel Mach. 
Foto, AF Jordi Plana i Nieto. (IMG 10101, 14/03/2014)
 
La façana del primer pis presenta dos balcons amb llossades de pedra motllurades, el de la dreta presenta quatre portes de vidre emmarcades per perfils arrodonits, motllurats i rectangulars. El balcó presenta una barana de ferro forjat. El balcó de la dreta presenta una composició similar, però amb tres portes d'accés i la barana és més senzilla.
 
Detall dels dos balcons de la primera planta. Foto AF Jordi Plana i
Nieto. (IMG 10102, 14/03/2014.
 
La façana de la segona planta presenta una composició similar, però cada porta-finestra, dóna accés a un balcó individual.
La façana del primer pis i del segon està estucada de color beix i per damunt presenta una cornisa rectangular amb un petit voladís.
Durant la reforma de l'edifici és va afegir una altra planta, reculada en relació a l'alineació de la façana.
 
La façana posterior, situada al carrer Mosterol núm. 9, no presenta cap element arquitectònic de la Casa Miquel Mach, projectada per l'arquitecte Lluís Muncunill i Parellada.

Detall de la façana posterior de la Casa Miquel Mach, situada al núm.
9 del carrer de Mosterol. Foto, AF Jordi Plana i Nieto. (IMG 10231,
18/03/2024)

La Casa Miquel Mach i Ullés és un bé integrant del patrimoni cultural català, id. IPAC 28142. Miquel Mach i Ullés (farmacèutic) encarregà a l'arquitecte Lluís Muncunill i Parellada la construcció de l'edifici d'estil arquitectònic enquadrat en l'arquitectura popular.
 
FITXA
 
NOM .......................................................... Casa Miquel Mach Ullés
 
UBICACIÓ ................................................. Carrer de l'Església núm. 16 - Mosterol núm. 9
 
PROMOTOR .............................................. Miquel Mach Ullés
 
ARQUITECTE ............................................ Lluís Muncunill i Parellada
 
ANY ............................................................ 1913, segona fase 1922
 
ESTIL ARQUITECTÒNIC ........................... Arquitectura popular
 
ÚS ............................................................... Comercial i residencial
 
PROTECCIÓ ............................................... Bé d'interès cultural del patrimoni català
 
                                                                       ID IPAC 28142
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ ......................... Edifici reconstruït, en molt bon estat de conservació
 
 
 GL
 
41º 33' 46'' N - 2º 00' 35,40'' E. TERRASSA
 
TERRASSA - VALLÈS OCCIDENTAL - CATALUNYA 
 
TERRASSA UNA CIUTAT PER CONÈIXER I PER GAUDIR-LA
 
Jordi Plana i Nieto
Regidor de l'Excel·lentíssim
Ajuntament de Terrassa
1987 - 2011
 

dimecres, 21 de febrer del 2024

LA SIRENA

Aquesta escultura coneguda amb el nom de la Sirena, està situada al Raval de Montserrat, concretament, al racó del carrer del Peix, també conegut com a Racó de Sant Galderic, en una de les entrades al Mercat de la Independència, el mercat central de Terrassa. Davant d'aquesta estàtua i, a la vorera esquerra del Raval de Montserrat, si caminem cap a l'edifici de l'ajuntament, Josep Maria Cernuda Martínez, va obrir la primera botiga de peix congelat, que amb el temps es convertirà en la gran cadena de congelats La Sirena.

Detall de l'estàtua: La Sirena. Foto, AF Jordi Plana i Nieto.

(IMG 10157, 18/02/2024)

L'estàtua donada a la ciutat pels fills de Josep Maria Cernuda Martínez: Josep, Gemma i Cesc Cernuda Canelles, fou inaugurada per l'alcalde de Terrassa Pere Navarro i Morera (13/04/2002 - 30/11//2012) el dia 1 de desembre de 2011. L'acte comptà amb la presència dels tres fills de Josep Maria Cernuda i de l'ex-alcalde de Terrassa Manuel Royes i Vila (20/04/1979 - 12/04/2002). És una figura de bronze que representa una sirena, elaborada per l'artista terrassenc Joan Serres. El consistori decidí exposar l'escultura com a reconeixement de la implicació i l'emprenedoria de Josep Maria Cernuda i la seva vinculació amb la ciutat.

Escultura: La Sirena. Foto, AF Jordi Plana i Nieto

(IMG 10156, 18/02/2024)

Josep Maria Cernuda Martínez (1939 Muñas de Arriba - Terrassa 1998) nascut a Muñas de Arriba (Astúries) el 1939, arribà a Terrassa el 1966. De seguida es dedica a vendre peix, centrat a la gamba salada, va obrir dues peixateries al Mercat de la Independència i dues més fora de la ciutat. El 1983 va fundar l'empresa congelats La Sirena, juntament amb Ramona Solé. Amb 30 anys d'història, l'any 2011, l'empresa de congelats La Sirena disposava d'una plantilla de mil treballadors i una xarxa de 246 establiments per tot el territori espanyol.

Escultura La Sirena. Foto, AF Jordi Plana i Nieto.

(IMG 10153, 18/02/2024)

 

Detall de la placa situada a la base de l'estàtua. Foto, AF Jordi

Plana i Nieto. (IMG 10152, 18/02/2024)

L'escultura (de 77 cm d'altura), presenta una placa metàl·lica amb el text: La ciutat reconeix la feina, generositat i optimisme, valors clau per emprendre, del fundador de Congelats La Sirena i li dedica aquesta escultura, obra del terrassenc Joan Serres, donada pels seus fills Josep, Gemma i Cesc Cernuda Canelles. 3 de desembre de 2011.

Escultura de bronze La Sirena. Foto, AF Jordi Plana i Nieto.

(IMG 10155, 18/02/2024)

Joan Serres Asens, artista terrassenc que destaca per les seves escultures, pintures (aquarel·les) i gravats.

FITXA

NOM ..............................................................La Sirena

TIPUS ............................................................Escultura

MATERIAL .....................................................Bronze

DIMENSIONS ................................................77 cm d'altura

AUTOR ..........................................................Joan Serres Asens

UBICACIÓ .....................................................Raval de Montserrat (Racó del carrer del Peix)

PROMOTORS ...............................................Germans Josep, Gemma i Cesc Cernuda Canelles

ESTAT DE C0NSERVACIÓ............................Excel·lent

GL

41º 33' 48'' N - 2º 00' 31'' E. TERRASSA

 TERRASSA UNA CIUTAT PER CONÈIXER I PER GAUDIR-LA

Jordi Plana i Nieto
Regidor de l'Excel·lentíssim
Ajuntament de Terrassa
1987-2011