Total de visualitzacions de pàgina:

dilluns, 29 de gener del 2018

CASA PASQUAL SALA

Hem deixat la plaça de la Terrassa Industrial i tot caminant pugem pel carrer Topete fins trobar el carrer de Sant Quirze a la nostra esquerra, en el núm 40 d'aquest carrer hi ha la Casa Pasqual Sala.
La Casa Pasqual Sala és un edifici del centre de Terrassa situat al carrer de Sant Quirze, és un bé inventariat, inclòs a l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. L'edifici encarregat per l'industrial terrassenc Pasqual Sala al mestre d'obres Jeroni Granell i Mundet, fou bastit el Segle XIX (1877).

Detall de la façana de la Casa Pasqual Sala, dissenyada per Jeroni
Granell i Mundet (1877). Foto, AF Jordi Plana.
(IMG 6284, 21-01-2018)

Durant el mandat de l'alcalde de Terrassa Jaume Colomer i Forrellat (1/03/1877 - 28/101878), en Pasqual Salà presentà a l'Ajuntament de Terrassa la sol·licitud de permís d'obres per construir la seva nova residència en el solar núm 40 del carrer de Sant Quirze, del que era propietari. La sol·licitud fou presentada el desembre de 1877.

Sol·licitud de Pasqual Sala a l'Ajuntament de Terrassa per el permís
d'obres de la seva residència. Font Arxiu Històric de Terrassa.
(IMG 6390, 23-01-2018)

Sol·licitud de Pasqual Sala a l'Ajuntament de Terrassa per el permís
d'obres de la seva residència. Font Arxiu Històric de Terrassa.
(IMG 6391, 23-01-2018)

Sol·licitud de Pasqual Sala a l'Ajuntament de Terrassa per el permís
d'obres de la seva residència. Font Arxiu Històric de Terrassa.
(IMG 6392, 23-01-2018)

El permís d'obres fou atorgat el 27 de desembre de 1877. El projecte de Jeroni Granell i Mundet corresponia a un edifici residencial entre mitgeres de planta, pis i jardí rectangular. La façana de l'edifici presenta una composició simètrica amb tres obertures per planta.

Plànol de la façana de la Casa Pasqual Sala. Obra de Jeroni Granell.
Font, Arxiu Històric de Terrassa. (IMG 6389, 23-01-2018)

La façana de la planta baixa presenta tres obertures en arc rebaixat. L'obertura central correspon a la porta d'accés en la que destaca la porta de fusta i ferro forjat amb dos picaportes circulars i la dovella central amb les inicials de Pasqual Sala. A banda i banda de la porta dues finestres amb dovelles centrals que representen motius florals i reixes de ferro colat. La façana de la planta baixa combina la pedra natural (sòcol, graó de la porta, brancals i arcs i al voltant de les obertures) amb l'arrebossat.

Detall de la porta d'accés a la Casa Pasqual
Sala. Foto, AF Jordi Plana.
     (IMG 6297, 21-01-2018)    
   

Detall de la dovella central de la porta d'accés a la Casa Pasqual
Sala, amb les inicials PS. Foto, AF Jordi Plana.
(IMG 6296, 21-01-2018)

Detall de la finestra dreta de la planta baixa de la Casa Pasqual Sala.
Foto, AF Jordi Plana. (IMG 6275, 21-01-2018)

Detall d'una de les dovelles d'una de les finestres de la planta baixa.
Foto, AF Jordi Plana. (IMG 6272, 21-01-2018)

Detall de la planta baixa de la Casa Pasqual Sala. Foto, AF Jordi
Plana. (IMG 6283, 21-01-2018)

Una línia d'imposta motllurada separa les façanes de la planta baixa i del pis tot seguint el perfil de la llossada del balcó central del pis. El pis presenta tres obertures de disposició simètrica alineades verticalment amb les obertures de la planta baixa.
A la façana del pis destaquen els frontons dels tres arcs de les obertures, la central dóna accés al balcó amb voladís i les dues laterals als balcons dret i esquerre. Els tres balcons presenten baranes de fosa.

 Detall del pis de la Casa Pasqual Sala. Foto, AF Jordi Plana.
(IMG 6284, 21-01-2018)

Detall del balcó central del pis de la Casa Pasqual Sala. Foto, AF 
Jordi Plana. (IMG 6288, 21-01-2018)

Detall del frontó de la finestra del balcó central de la Casa Pasqual
Sala. Foto AF Jordi Plana. (IMG 6278, 21-01-2018)

L'any 1946, Josep Sala i Galí sol·licità a l'Ajuntament de Terrassa un permís d'obres per tal de modificar i ampliar la Casa Pasqual Sala del carrer de Sant Quirze núm 40. Atenent als plànols presentats a l'Ajuntament de Terrassa, l'ampliació consistia en ampliar 70,4 metres quadrats a la planta baixa i 70,4 metres quadrats al semi-soterrani.

L'expedient de cara al permís d'obres sol·licitat per Josep Sala i Galí fou instruït pel secretari de l'Ajuntament de Terrassa F Benlloch durant el mandat de l'alcalde de Terrassa Josep Ventalló i Mesa (19/09/1945 - 31-03-1946).

 Expedient núm 52/229 d'ampliació de la Casa Pasqual Sala. Font Arxiu Històric de
Terrassa. (IMG 6395, 23-01-2018)

En Josep Sala i Galí encarregà l'ampliació de la casa familiar a l'arquitecte terrassenc Joan Baca i Reixach com es pot apreciar al peu de pàgina de la sol·licitud del permís d'obres presentat a l'Ajuntament de Terrassa el 17 de novembre de 1945.

 Expedient núm 52/229 d'ampliació de la Casa Pasqual Sala. 
Font Arxiu Històric de
Terrassa. (IMG 6396, 23-01-2018)

Detall del plànol de l'ampliació de la Casa Pasqual Sala, encarregat
per Josep Sala i Galí a l'arquitecte Joan Baca i Reixach.
Font Arxiu Històric de Terrassa. (IMG 6393, 23-01-2018)

Detall del plànol de l'ampliació de la Casa Pasqual Sala, encarregat
per Josep Sala i Galí a l'arquitecte Joan Baca i Reixach.
Font Arxiu Històric de Terrassa. (IMG 6393, 23-01-2018)

Tot seguit s'exposa la Memòria Constructiva redactada per l'arquitecte Joan Baca i Reixach i presentada a la Fiscalia de la Vivienda de l'Ajuntament de Terrassa el 10 d'octubre de 1945.

Detall de la Memòria constructiva de l'ampliació de la Casa Paqual
Sala realitzada per l'arquitecte Joan Baca i Rixach l'any 1945.
Font Arxiu Històric de Terrassa. (IMG 6399, 23-01-2003)

Tot seguit s'exposa l'informe favorable de la Fiscalia de la Vivienda  de l'Ajuntament de Terrassa, emès el 22 de novembre de 1945 en el que s'autoritza a Josep Sala per ampliar la Casa Pasqual Sala.

Informe de la Fiscalia de la Vivienda de Terrassa que autoritza l'ampliació
de la Casa Pasqual Sala. Font Arxiu Històric de Terrassa.
(IMG 6397, 23-01-2003)

Informe de la Fiscalia de la Vivienda de Terrassa que autoritza l'ampliació
de la Casa Pasqual Sala. Font Arxiu Històric de Terrassa.
(IMG 6398, 23-01-2003)

Els elements decoratius utilitzats a la Casa Pasqual Sala: motllures, frontons, impostes, cornises són típics dels edificis neoclàssics. La façana està coronada per una balustrada de pedra.

Durant la dècada del 1990, l'edifici fou ampliat novament, se li va afegir un altre cos i un àtic. El pis afegit, presenta una façana de composició simètrica, amb tres obertures rectangulars. La façana està coronada per una balustrada que fa de barana a la terrassa davantera de l'àtic, aquesta balustrada correspon a l'original dissenyada per Jeroni Granell l'any 1877, fou desmuntada i situada un nivell per sobre de l'original després de la construcció de l'àtic.

Detall de la façana de l'àtic de la Casa Pasqual Sala, afegida la
dècada de 1990. Foto, AF Jordi Plana. (IMG 6290, 21-01-2018).

Els elements decoratius més destacats de la façana de l'àtic són les quatre pilastres de la finestra central, la línia d'imposta motllurada que separa la façana del pis de la façana de l'àtic, la cornisa amb voladís, motllurada i amb permòdols, el fris per sota de la cornisa i la barana de balustres per sobre de la cornisa, tots aquests elements construïts amb pedra natural.

Detall de la finestra central de l'àtic, la línia d'imposta, les pilastres, la
cornisa i la barana de balustres. Foto, AF Jordi Plana.
(IMG 6246, 21-01-2018)


  Casa Pasqual Sala, carrer Sant Quirze, núm 40. Foto, AF Jordi
Plana. (IMG 6263, 21-01-2018)

Pasqual Sala, industrial tèxtil terrassenc, propietari de l'empresa Sala Hermanos, que tenia llogat el Vapor Amat, a part de la seva residència, fou el promotor d'altres edificis importants de la ciutat, com la seu del Círcol Egarenc, encarregat també a Jeroni Granell i el Magatzem Pasqual Sala, actual seu de la patronal CECOT.

FITXA

Nom ............................................. Casa Pasqual Sala

Arquitecte .................................... Mestre d'obres, Jeroni Granell i Mundet

Any .............................................. 1887

Estil .............................................Eclèctic

Ús ............................................... Residencial

Situació ....................................... C/ Sant Quirze, núm 40

Estat de conservació .................. Bo

Modificació de l'any 1945 ........... Arquitecte, Joan Baca i Reixach

Modificacions d'ampliació............ 1945 i dècada de 1990.

Protecció ..................................... Bé inventariat

Identificador ................................ IPAC: 28129    


Detall del pati i del cos afegit a la Casa Pasqual Sala la dècada
de 1990. Font Google Earth
 
GL 41º 33' 38'' N - 2º 00' 58'' E


Font consultada: Arxiu Històric de Terrassa
 
TERRASSA - VALLÈS OCCIDENTAL - CATALUNYA
 
TERRASSA UNA CIUTAT PER CONÈIXER I PER GAUDIR-LAJordi Plana i Nieto
Regidor de l'Excel·lentíssim 
Ajuntament de Terrassa 
1987- 2011


 

dissabte, 27 de gener del 2018

PLAÇA DE LA TERRASSA INDUSTRIAL

La plaça de la Terrassa Industrial, ocupa l'espai alliberat per l'antiga fàbrica Alegre i Cia que fruit de la fusió amb les empreses Casanovas i Vallès i Rigol, Boada i Cia, constituí la Terrassa Industrial SA.
L'any 1989 l'Institut Català del Sòl anuncià l'enderrocament de TISA que havia estat tancada el 1967, doncs el novembre de 1987 la Comissió d'Urbanisme de Barcelona havia aprovat el Pla de Reforma Interior de la Terrassa Industrial SA. L'Àrea de Millora Urbana de la Terrassa Industrial SA va donar com a resultat una gran plaça de 8.490 metres quadrats amb façana a la carretera de Montcada i al carrer de Baldrich.

Plaça de la Terrassa Industrial. Foto, AF Jordi Plana.
(IMG 6256, 20-01-2018)

L'Àrea de Millora Urbana de l'antiga fàbrica, havia d'allotjar 136 habitatges, situats ambdós extrems de la plaça, un cop realitzada la primera fase el projecte fou aturat l'any 1998, mentre la promotora Inmovalero, va comprar una nau de l'antiga TISA amb façana a la carretera de Rubí i negocià amb l'Institut Català del Sòl concentrar tota l'edificabilitat en dos edificis. Aquesta reconsideració concentrarà 200 pisos en dues torres de planta baixa més quinze. Les dues torres foren dissenyades per l'arquitecte Antoni Garcés.

Torres del Parc del Segle XXI, bastides per l'arquitecte Antoni Garcés.
Foto AF, Jordi Plana. (IMG 625, 20-01-2018)

Les dues torres de formes el·líptiques, utilitzen com a elements constructius l'acer, el formigó, l'alumini, el vidre i la pedra natural. Aquests dos edificis constitueixen la façana Est de la plaça de La Terrassa Industrial i es coneixen com a Parc Central Segle XXI.

Detall d'una de les entrades al complex Parc Central Segle XXI.
Foto, AF Jordi Plana. (IMG 6249, 20-01-2018)

La Terrassa Industrial SA, presentà suspensió de pagaments al final de la dècada dels seixanta, desprès de diversos processos de reestructuració que havien reduït la plantilla en 700 treballadors, tot passant de 900 a 200. L'any 1969 s'inicià un llarg procés, la Magistratura de Treball de Barcelona adjudicà la titularitat dels terrenys de TISA a l'advocat que representava als treballadors acomiadats. L'any 1992 encara hi havia una en tràmit una demanda per part dels acomiadats de TISA per aconseguir la nul·litat de la subhasta dels terrenys de l'antiga fàbrica.

Detall de la xemeneia de TISA abans de l'enderrocament
de la fàbrica llanera. Font, Arxiu Tobella.
(IMG, 6383)

Detall de la plaça de La Terrassa Industrial. Foto, AF Jordi Plana
(IMG 6224, 20-01-2018)

La plaça de la Terrassa Industrial fou inaugurada el 2000 per l'alcalde de Terrassa Manuel Royes i Vila (20/04/1979 - 12/04/2002), es tancava un període de 33 anys de litigis i projectes, iniciats el 1967 amb el tancament de TISA, la ciutat recuperà un espai públic, deixant com a símbol de la gran fàbrica llanera la seva xemeneia que fou restaurada. La parcel·la situada a l'Est de la nova plaça encara tenia naus de TISA que serien enderrocades per tal de construir el Parc Central Segle XXI, projecte de la immobiliària, Inmovalero. El parc volia ser una zona d'oci urbana que volia competir amb el Parc Vallès situat a la perifèria de Terrassa.

Detall d'una de les plaques de la plaça de La Terrassa Industrial
Foto, AF Jordi Plana. (IMG 6224, 20-01-2018)

La plaça de superfície rectangular té la seva façana Nord a la carretera de Montcada, la façana Est a la carretera de Rubí, la façana Oest a una sèrie de pisos de baixa altura amb façana al carrer de Baldrich i la façana Sud al carrer de Prim.

Detall de la plaça de La Terrassa Industrial i del Parc Central del
Segle XXI. Font Google Earth.

La plaça rectangular de l'antiga TISA, disposa d'una zona de jocs infantils, una font i una zona arbrada, tot presidit per la xemeneia de la Terrassa Industrial SA.


Zona de jocs infantils de la plaça de TISA. Foto, AF Jordi Plana.
(IMG 6245, 20-01-2018)

 Detall de la font de la plaça de La Terrassa Industrial.
Foto, AF Jordi Plana. (IMG 6243, 20-01-2018)

Xemeneia de TISA, presidint la plaça de La Terrassa Industrial.
Foto, AF Jordi Plana. (IMG 6237, 20-01-2018)
 
GL 41º 33' 25,42'' N - 2º 00' 57,78'' E 

TERRASSA - VALLÈS OCCIDENTAL - CATALUNYA
 
TERRASSA UNA CIUTAT PER CONÈIXER I PER GAUDIR-LAJordi Plana i Nieto
Regidor de l'Excel·lentíssim 
Ajuntament de Terrassa 
1987- 2011

dimecres, 24 de gener del 2018

XEMENEIA DE LA TERRASSA INDUSTRIAL SA

La Terrassa Industrial SA fou constituïda el 29 de desembre de 1917. L'empresa tèxtil terrassenca, neix de la fusió de tres empreses llaneres de la ciutat: Alegre i Companyia, Casanovas i Vallès i Rigol, Boada i Companyia. Quan es va iniciar la Guerra Civil, la Terrassa Industrial era una de les principals empreses tèxtils de Terrassa. Durant la retirada de les tropes republicanes, l'empresa fou incendiada per la brigada Líster, ocasionant unes pèrdues de 391.217 ptes. Passada la Guerra Civil, els propietaris recuperen la fàbrica, que seguirà exportant durant la II Guerra Mundial, però en acabar aquesta, no tornarà a ser la gran empresa exportadora de la dècada dels anys vint.

 Detall de la xemeneia de TISA, acrònim de Terrassa Industrial SA.
Foto, AF Jordi Plana. (IMG 6222, 20-01-2018)

De la Terrassa Industrial es conserven dues xemeneies i aquesta és una de les més singulars de la col·lecció que formen part del patrimoni històric industrial de la ciutat de Terrassa. La xemeneia fou bastida per l'arquitecte Joan Baca i Reixach l'any 1945. Es tracta d'una xemeneia de maó vist, de base quadrada i fust troncocònic. Té una alçària de 34 m, amb un diàmetre de 3 m a la base i 2,2 m a la corona.

Detall del fust de la xemeneia de TISA. Foto, AF Jordi Plana.
(IMG 6231, 20-01-2018)

TISA es va constituir el 1917 amb l'objectiu d'exportar ala països europeus immersos en la I Guerra Mundial. L'empresa fou constituïda amb un capital nominal 5.000.000 de ptes. La producció llanera es destinava a dos mercats, el europeu aprofitant la neutralitat espanyola durant la Primera Guerra i el de l'Amèrica del Sud, tot aprofitant les avantatges del port franc de Barcelona.

 Detall del colarí i dels anells d'acer que envolten la part superior
del fust de la xemeneia de TISA. Foto, AF Jordi Plana.
(IMG 6230, 20-01-2018)

La xemeneia està rematada per un collarí innovador i protegida amb cèrcols per dalt i per baix. En Joan Baca i Rexach, va utilitzar una nova tècnica per evitar que la xemeneia s'esboqués: va coronar-la amb dos anells de formigó que cenyien la boca de sortida del fum, aquest mètode va ser utilitzat en altres xemeneies construïdes a partir de 1940.

La xemeneia té una base quadrada, amb motllures a les cantonades i a la part superior. Al fust si van adossar les lletres TISA, acrònim de Terrassa Industrial SA.

Detall de la base de la xemeneia de TISA. Foto, AF Jordi Plana.
(IMG 6228, 20-01-2018)

L'any 1926 la gerència de la Terrassa industrial fou assumida per Gaietà Vallès i Pujals qui donà un gran impuls a l'empresa durant la Dictadura de Primo de Rivera i la II República. Gaietà Vallès era militant de la Lliga Regionalista, el dia 24 de juliol de 1936, pocs dies desprès de l'alçament nacional contra la República, Gaietà Vallès fou assassinat a la carretera de Navarcles, prop de mura per un escamot anarquista dirigit per Pedro Alcocer. Tot seguit l'empresa fou col·lectivitzada i es creà un consell d'empresa format per:

CONSELL D'EMPRESA DE TISA

Director.......................... Federico Aligué Prió  CNT
Subdirector...............................Miguel Bernet  CNT
Vocal Conseller.........................Ramon Sales  CNT
Vocal Conseller.........................Juan Cazorro  CNT
Vocal Conseller.............................José Royo  CNT
Vocal Conseller.......................José Sánchez  UGT
Vocal Conseller.......................Miguel Garcia  UGT
Delegado Interventor..............Jacinto Boada  CNT

Anunci publicitari de la Terrassa Industrial SA. Foto, AF Jordi Plana.
(IMG 6381, 22-01-2018)

En acabar la Guerra Civil es dissol el Consell d'Empresa fruit de la col·lectivització de TISA i es crea un Consell d'Administració format per:

Gaietà Alegre i Pujals...................President
Antoni Alegre de Sagrera.......Vicepresident
Agustí Vallès i Prat............................Gerent

Detall de la xemeneia de TISA. Plaça de la Terrassa Industrial.
Foto, AF Jordi Plana. (IMG 6226. 20-01-2018)

La xemeneia de la Terrassa Industrial SA, construïda l'any 1945, seguiria fumejant fins l'any 1967, any de tancament de la gran fàbrica llanera per la falta d'inversió, obsolescència de la maquinària, excés de treballadors i baixa productivitat.

FITXA

Nom ........................................ Xemeneia de la Terrassa Industrial SA

Arquitecte ............................... Joan Baca i Reixach

Any de construcció ................. 1940

Localització ............................. Plaça de La Terrassa Industrial. Segle XX, Terrassa

Altura ...................................... 34 metres

Diàmetre a la base ................. 3 metres

Diàmetre del collarí ................ 2,2 metres

Material de construcció .......... Maó i formigó al collarí

Estat de conservació .............. Molt bo

Protecció................................. Bé cultural d'interès local. Identificador IPAC 35372. 
 
Estil ........................................ Arquitectura industrial.

Detall de la plaça de la Terrassa Industrial SA, resultat de 
l'enderrocament de TISA. Font, Google Earth.

GL 41º 33' 25,42'' N - 2º 00' 57,78'' E 

TERRASSA - VALLÈS OCCIDENTAL - CATALUNYA
 
TERRASSA UNA CIUTAT PER CONÈIXER I PER GAUDIR-LAJordi Plana i Nieto
Regidor de l'Excel·lentíssim 
Ajuntament de Terrassa 
1987- 2011