Total de visualitzacions de pàgina:

dissabte, 3 de febrer de 2018

CASA MARIÀ ROS

La Casa Marià Ros és un edifici residencial de grans dimensions situat al casc antic de Terrassa, que forma part del barri Centre de Terrassa i del Districte I (08221). Està situada a la cantonada dels carrers de l'Església i del Portal Nou, carrer de l'Església, núm 17. La Casa Marià Ros està protegida com a bé cultural d'interès local. Identificador: IPAC: 28082.

Casa Marià Ros. Carrer de l'Església, núm 17. Foto, AF Jordi Plana
(IMG 6315, 21-01-2018)

La Casa Marià Ros és obra de l'arquitecte i mestre d'obres de l'Ajuntament de Terrassa Miquel Curet i Roure, qui la bastir entre 1873 i 1874, tot seguint les tendències arquitectòniques de l'eclecticisme.

L'edifici tot i les modificacions que ha patit, el pas dels anys i les pintades vandàliques, encara conserva la seva dignitat senyorial d'uns temps passats que mai tornaran, tot mantenint el relleu de les construccions senyorials de la Terrassa de la segona meitat del segle XIX. La casa s'inspira en les construccions de la burgesia catalana a Barcelona de la dècada de 1840, amagades en la trama urbana de barris com Pedralbes i Sant Gervasi.

Casa Marià Ros. Carrer de l'Església, núm 17. Foto, AF Jordi Plana
(IMG 6316, 21-01-2018)

L'edifici comparteix una mitgera amb l'edifici contigu del carrer de l'Església núm 15 i presenta tres façanes, la principal al carrer de l'Església, una altra façana al carrer del portal nou, aquestes dues són les que podem observar a la fotografia anterior i una tercera que dóna al petit jardí de la Casa Marià Ros.

Façana del carrer de l'Església de la Casa Marià Ros. Foto, AF Jordi
Plana. (IMG 6317, 21-01-2018)

 Façana del carrer Portal Nou de la Casa Marià Ros. Foto, AF Jordi
Plana. (IMG 6346, 21-01-2018)

Façana del jardí de la Casa Marià Ros. Foto, AF Jordi Plana.
(IMG 6352, 21-01-2018)

L'edifici de planta rectangular amb pati, consta de planta baixa i dos pisos amb coberta de teula a dues aigües i carener paral·lel al carrer de l'Església. L'edifici té la façana principal situada al carrer de l'Església, núm 17.

Detall de la façana principal de la planta baixa (c de l'Església).
Foto, AF Jordi Plana. (IMG 6327, 21-01-2018)

La Façana del carrer de l'Església
 
La façana de la planta baixa presenta tres obertures en arc de mig punt motllurades, l'obertura central correspon a la porta d'accés de fusta, amb un treball de fusteria de gran qualitat i amb dos picaportes de ferro colat. A banda i banda de la porta observem les altres dues obertures també en arc de mig punt i brancals motllurats de pedra que corresponen a dues finestres amb reixes de ferro. Les tres obertures estan emmarcades per pilastres de pedra i per damunt dels arc es repeteix el mateix motiu decoratiu.

Detall de la porta d'`accés a la Casa Marià
Ros, c de l'Església núm 17. Foto AF Jordi
Plana. (IMG 6331, 21-01-2018)

Detall de la finestra dreta de la façana del c de
l'Església núm 17. Foto AF Jordi Plana.
(IMG 6333, 21-01-2018)
 
La façana del primer pis presenta una composició asimètrica amb dos cossos delimitats per tres pilastres, el cos de l'esquerra amb una obertura rectangular que dóna accés a un balcó amb barana de ferro i llossada rectangular l'obertura està emmarcada per brancals i llinda de pedra, per sobre de la llinda un frontó circular amb un motiu floral. La llossada motllurada segueix la línia d'imposta que separa les façanes de la planta baixa i del pis.

 Detall de la façana del primer i segon pis del carrer de l'Església núm 17
Foto, AF Jordi Plana. (IMG 6320. 21-01-2018)

Detall de la llinda i frontó de l'obertura del cos esquerre (façana del
primer pis del carrer de l'Església) Foto, AF Jordi Plana.
(IMG 6321, 21-01-2018)

El cos més ample presenta un balcó més gran al que s'accedeix per dues obertures rectangulars que presenten el mateix disseny que l'obertura de l'esquerra. Una línia d'imposta motllurada separa les façanes del primer pis i del segon pis. 

La façana del segon pis manté la composició asimètrica de les plantes inferiors, el cos de l'esquerra té una finestra quadrada emmarcada amb pedra natural. La façana del cos de la dreta emmarcada per dues pilastres presenta dues obertures que donen accés a dos balcons amb llossades rectangulars de pedra, amb els perfils motllurats i baranes de ferro que mantenen la composició dels balcons del primer pis.

 Detall de la façana del segon pis que dóna al carrer de l'Església
núm 17. Foto, AF Jordi Plana. (IMG 6338, 21-01-2018)

Tota la façana és feta amb estucat imitant carreus des del sòcol de pedra fins a la cornisa, el seu estat és més bo del que hauríem d'esperar donat l'estat d'abandó que pateix la Casa Marià Ros en els últims anys. La façana està coronada per una  cornisa recta de pedra motllurada i amb voladís, sostinguda per mènsules d'inspiració neoclàssica. Sota la cornisa observem dos respiralls de en forma de rombe.

 Detall de la potent cornisa que corona la façana, d'un dels respiralls,
de la pilastra esquerra i del seu coronament i de dues de les mènsules
que sostenen la cornisa. Foto, AF Jordi Plana.
(IMG 64335, 21-01-2018)

A la dreta de la façana de la planta baixa un eixamplament de menys d'un metre i mig determina la terrassa amb barana de pilastres i balustres que dóna al carrer del Portal Nou i que té la longitud de la façana d'aquest carrer.

Dreta de la imatge, eixamplament de la façana de la planta baixa que
determina l'amplària de la terrassa. Foto, AF Jordi Plana.
(IMG 6341, 21-01-2018)

L'edifici com ja he comentat fou bastit per l'arquitecte i mestre d'obres de l'Ajuntament de Terrassa Miquel Curet i Roure entre els anys 1873 - 1874.

Miquel Curet i Roure

Miquel Curet i Roure fou mestre d'obres, les seves obres es concentren durant la dècada de 1880. L'any 1871 obtingué el titòl d'arquitecte. L'any 1878 l'Ajuntament de Terrassa presidit per l'alcalde Jaume Colomer i Forrellat (01-03-1877 - 28-10-1878), li encarregà un estudi per la planificació i ordenació de l'antiga trama urbana de la ciutat de Terrassa. Miquel Curet, en el seu Pla d'Ordenació Urbanística de la ciutat de Terrassa, ja contemplava el cobriment de la riera del Palau i la creació d'un eixample anomenat barri de la riera, que amb el cobriment de la riera donaria lloc a una quadrícula de carrers, fora del portal de la Guia que avui configura el barri de Ca n'Aurell de Terrassa.

Seguim amb la Casa Marià Ros bastida per Miquel Curet...

La façana del carrer del Portal Nou
 
Detall de la façana del carrer del Portal Nou de la Casa Marià Ros
Foto, AF Jordi Plana. (IMG 6346, 21-01-2018)
    
La façana del carrer del Portal Nou presenta una composició asimètrica. La façana de la planta baixa presenta cinc obertures que corresponen a finestres amb reixes de ferro que mantenen la mateixa estructura que les del carrer de l'Església. d'esquerra a dreta trobem una finestra en arc de mig punt, dues finestres en obertura quadrada i a la dreta dues en arc de mig punt, damunt de la façana de la planta baixa hi ha una terrassa que té l'amplària de tota la façana. Detall de la finestra de l'esquerra (Façana de
la planta baixa del carrer del portal Nou.
Foto, AF Jordi Plana 
(IMG 6361, 21-01-2018)

Detall de la terrassa que dóna al carrer del Portal Nou. Foto, AF
Jordi Plana. (IMG 6342, 21-01-2018)

A la façana del primer pis destaca la terrassa amb barana de balustres, sobre cada una de les pilastres de la barana fi ha un gerro de ceràmica. La terrassa està dividida en dos per una reixa de ferro. En aquest primer pis observem set obertures rectangulars, la de l'esquerra més gran es troba tapiada i les altres si, amb porticons mallorquins de fusta, donen accés a la terrassa. Totes les obertures presenten sobre la llinda un frontó circular amb un motiu floral. Una línia d'imposta motllurada separa les façanes del primer pis i del segon.

Detall de la façana del segon pis del carrer del Portal Nou, AF
Jordi Plana. (IMG 6343, 21-01-2018)

La façana del segon pis té sis obertures rectangulars, dos d'elles donen accés a un balcó amb llossada rectangular i barana de ferro. La façana està coronada per un frontó delimitat pel la línia d'imposta dues pilastres laterals i la cornisa. En posició central observem un òcul ceg.

Detall de la façana del cos lateral que determina la galeria que dóna
al Jardí. Foto, AF Jordi Plana. (IMG 6357, 21-01-2018)

La façana del jardí

A la façana posterior que dóna al petit pati de la Casa Marià Ros s'obren dues galeries, una a la planta baixa i una altra al primer pis amb nou columnes toscanes de motllo de ciment, cinc a la galeria del pis i quatre a la  galeria de la planta baixa. Per sobre de la galeria del primer pis.

 Detall de la tanca del jardí de la Casa Marià Ros. Foto, AF Jordi Plana
(IMG 6351, 21-01-2018)

Detall de les columnes toscanes de la galeria del primer pis.
Foto, AF Jordi Plana. (IMG 6353, 21-01-2018)

Per damunt de la galeria del primer pis trobem una terrassa amb barana de ferro sostinguda per quatre pilastres i damunt d'aquestes quatre gerros per posar flors com els de la terrassa que dóna al carrer del Portal Nou.

A l'esquerra de les galeries tres tribunes amplien l'espai de la planta baixa i del primer i segon pis amb grans finestrals. que donen al jardí.

Història de la Casa Marià Ros

La Casa Marià Ros fou bastida entre els anys 1873 i 1874 per l'empresari tèxtil terrassenc propietari del Vapor Ros, L'empresari construí la seva residència al costat de la seva fàbrica.

La Casa Marià Ros havia estat el casal d'avis Anna Murià. Actualment l'edifici és propietat de la Fundació Sant Llatzer, per donació de Mariano Ros en data 7 de Juny de de 1974.

En el ple de l'Ajuntament de Terrassa del passat més d'octubre (Octubre de 2017), l'equip de govern municipal presidit per l'alcalde Jordi Ballart i Pastor presentà la modificació del pla d'ordenació urbanística municipal en l'àmbit del Vapor Ros.

Per al nou projecte la Casa Marià Ros passarà de l'actual ús exclusiu per a equipament al A-10, d'ús comercial en edifici patrimonial.

FITXA

NOM ......................................... Casa Marià Ros

SITUACIÓ ................................ Carrer de l'Església, núm 17
    
ARQUITECTE .......................... Miquel Curet i Roure

ANY DE CONSTRUCCIÓ ........ 1873 - 1874

ÚS INICIAL ............................... Residencial

DARRER ÚS ............................ Casal d'Avis Anna Murià

ÚS ACTUAL ............................. Tancada

PROPIETARI ............................ Fundació Sant Llàtzer

PROTECCIÓ ............................ Catalogada al Pla Especial de Protecció del Patrimoni
                                                   Històric i Arquitectònic de Terrassa

PROTECCIÓ ............................ Bé cultural d'interès local

IDENTIFICADOR ..................... IPAC: 28082

SUPERFÍCIE ........................... 288 metres quadrats + 360 metres quadrats

ESTIL ....................................... Eclecticisme 

 Vista aèria de la Casa Marià Ros i de la nau del Vapor Ros.
Font Google Earth.

  GL 41º 33' 41'' N - 2º 00' 43'' E

TERRASSA - VALLÈS OCCIDENTAL - CATALUNYA
 
TERRASSA UNA CIUTAT PER CONÈIXER I PER GAUDIR-LAJordi Plana i Nieto
Regidor de l'Excel·lentíssim 
Ajuntament de Terrassa 
1987- 2011

Cap comentari:

Publica un comentari