Total de visualitzacions de pàgina:

divendres, 21 de juliol de 2017

CASA GARCIA BARRAGAN

La Casa Garcia Barragan és un edifici de grans dimensions, entre mitgeres, de planta rectangular, situat al carrer de Sant Antoni núm 9. L'edifici està format per la semi-soterrani, planta baixa i dos pisos. La façana és d'inspiració neoclàssica i la coberta és de teua àrab a dues aigües. 
Detall de la façana de la Casa Garcia Barragan.Foto, AF Jordi Plana.

El primer edifici que fou construït en el número 9 del carrer de Sant Antoni, va ser la Casa Paula Maurí, segons consta en el permís d'obres atorgat per l'Ajuntament de Terrassa a na Paula Maurí. El permís d'obres fou aprovat en sessió plenària presidida per l'Alcalde de Terrassa, Josep Cadafalch i Bugunyà l'any 1858. Núm d'expedient: 1858/00012/00001. De la Casa Paula Maurí només i de l'expedient del permís d'obres només queda un plànol de la façana. La construcció de l'edifici fou encarregada a l'arquitecte Josep Fontserè i Mestre.

Façana de la Casa Paula Maurí, carrer de Sant Antoni núm 9
Font, ARXIU HISTÒRIC DE TERRASSA
 
 Signatura del plànol per Josep Fontserè i Mestre.
Font, ARXIU HISTÒRIC DE TERRASSA

L'any 1907, sent propietari de l'edifici en Joan Montllor i Rodó, aquest demanà un permís d'obres per reformar la façana de l'edifici situat al carrer de Sant Antoni núm 9, segons permís d'obres, entrat al registre de l'Ajuntament  el 26 de març del 1907 i aprovat en sessió plenària presidida per l'alcalde de Terrassa Joan Vallhonrat i Prat (01/01/1906 - 06/03/1909) el mateix any 1907. Núm de l'expedient: 1907/00053/00062.

L'obra fou encarregada a l'arquitecte Manuel J Raspall, qui modificà la façana del cos més alt de la casa Paula Maurí, tot seguint les tendències de l'època, l'estil Modernista.  És una llàstima no poder admirar avui dia la façana dissenyada per Manuel J Raspall, que sense cap tipus de dubta seria un dels millors exemples del modernisme de la nostra ciutat.


Detall de la sol·licitud de permís d'obres presentada per Joan Montllor
Rodó. Font ARXIU HISTÒRIC DE TERRASSA.

L'Ajuntament de Terrassa donà permís d'obres a Joan Montllor i Rodó, advocat i veí de Barcelona, amb domicili a la Fonda de Sant Pere, núm 44-2n, per enderrocar i reconstruir una casa de la seva propietat situada en el carrer de Sant Antoni núm 9 de Terrassa, segons el plànol de la façana que adjuntà per duplicat, en la corresponent sol·licitud de permís d'obres.

Detall del plànol de la façana del carrer de Sant Antoni, núm 9. Obra 
de l'arquitecte Manuel J Raspall (1907)
Font, ARXIU HISTÒRIC DE TERRASSA.

L'any 1934, el nou propietari de l'edifici Josep Garcia i Barragan, demanà permís d'obres per construir-hi una casa de planta baixa i dos pisos, fet que va començar a marcar el final de la casa modernista projectada per l'arquitecte Manuel J Respall. La Casa Garcia Barragan afegia un pis més a la de Joan Montllor i Rodó i es feia una reestructuració de l'interior dels tres nivells. L'any 1934 Josep Garcia Barragan, demanà el permís d'obres corresponent a l'Ajuntament de Terrassa, núm de l'expedient: 1934/00442/00168, que fou aprovat per l'Excel·lentíssima Comissió de Govern en sessió del dia 4 de Juliol de 1934. L'arquitecte encarregat del nou projecte fou Manuel Casas. Tot seguit s'adjunten els plànols de la casa.


Detall de dels plànols de la planta baixa del primer pis de la Casa
Garcia Barragan. Font, ARXIU HISTÒRIC DE TERRASSA.

Detall dels plànols del primer i segon pis de la Casa Garcia Garcia
Barragan. Font, ARXIU HISTÒRIC DE TERRASSA

 Detall de la signatura dels plànols de la Casa Garcia Barragan.
Carrer Sant Antoni núm 9. Font, ARXIU HISTÒRIC DE TERRASSA.

 Dettall de la secció a-b en alçada de la Casa Garcia Barragan.
Font, ARXIU HISTÒRIC DE TERRASSA.

Veiem que en els plànols de la Casa Garcia Barragan figura com a nom del carrer, Francesc Macià, nom que va tenir el carrer de Sant Antoni durant la Segona República.

L'any 1944, el propietari de l'edifici, Josep Garcia Barragan, mitjançant el seu representant, Pablo Sabanés Roca, sol·licità a l'Ajuntament de Terrassa un permís d'obres per a reformar i ampliar l'edifici del carrer de Sant Antoni núm 9. Tot seguit s'adjunta la documentació corresponent. Número de l'expedient: 1944/00430/00218.


Portada de l'expedient de reforma i ampliació de la Casa Garcia Barragan
Negociat de Foment de l'Ajuntament de Terrassa, 1944.
Font, ARXIU HISTÒRIC DE TERRASSA.

Sol·licitud de permís d'obres per la reforma i ampliació de l'edifici núm 9
del carrer de Sant Antoni, presentada per Pablo Sabanés en representa-
ció de Josep Garcia Barragan. Font ARXIU HISTÒRIC DE TERRASSA.


 Informe de la Fiscalia de la Vivienda - Tenencia que autoritza el pro-
jecte de remodelació i ampliació de la finca núm 9 del carer de Sant
Antoni, i l'eleva a la Comissió municipal permanent de l'Ajuntament
de Terrassa. Font ARXIU MUNICIPAL DE TERRASSA.

La Comissió municipal permanent de l'Ajuntament de Terrassa, aprovà el permís d'obres per reformar i ampliar la finca núm 9 del carrer de Sant Antoni el dia 25 d'agost de l'any 1944.

Tot seguit s'adjunta la memòria facultativa del projecte de construcció visat pel Col·legi Oficial d'Aparelladors de Catalunya i Balears, datat el dia cinc d'agost de 1944.

Memòria facultativa del projecte constructiu de la finca núm 9 del carrer
de Sant Antoni, núm 9. Font ARXIU HISTÒRIC DE TERRASSA.

  
Memòria facultativa del projecte constructiu de la finca núm 9 del carrer
de Sant Antoni, núm 9. Font ARXIU HISTÒRIC DE TERRASSA.

Tot seguit s'exposen els plànols de la Casa Garcia Barragan que corresponen a la reforma de la casa dissenyada per l'arquitecte Manuel J Raspall. La repetició d'aquesta reforma, doblant l'amplària de l'edifici modernista, configura la façana que veiem avui dia, obra de l'arquitecte Frederic Vinyals i Pàquez.

Planols de la reforma interior de la Casa dissenyada per l'arquitecte
Manuel J Raspall. Font, ARXIU HISTÒRIC DE TERRASSA.

Detall de la nova façana de l'arquitecte Frederic Vinyals Pàquez, que
substitueix la de Manuel J Raspall. Font, ARXIU HISTÒRIC DE 
TERRASSA.

Com ja he comentat la repetició de la façana que s'exposa a la fotografia del plànol anterior dóna lloc a la façana que avui podem veure a la Casa Garcia Barregan projectada per l'arquitecte Frederic Vinyals l'any 1944 seguint les tendències arquitectòniques de la postguerra. 

L'edifici dissenyat per l'arquitecte Frederic Vinyals, com ja he comentat, consta de  semi-soterrani, planta baixa i dos pisos, de l'amplària de dos casals terrassencs amb coberta de teula àrab a dues aigües i amb dues claraboies.

La façana de la planta baixa presenta tres obertures rectangulars que corresponen a la porta d'accés en posició central i a dues grans finestres emmarcades amb pedra. La façana presenta un sòcol de pedra que arriba just fins els ampits de les finestres. Emmarcades pel sòcol trobem dues finestres rectangulars amb reixes de ferro que donen llum al semi-soterrani. La façana és de paredat arrebossat.

Detall de la façana de la planta baixa de la Casa Garcia Barragan.
Carrer de Sant Atoni, núm 9. Foto, AF Jordi Plana.

La façana del primer pis presenta dues obertures rectangulars amb les llindes i brancals emmarcades de pedra, les dues obertures donen accés a dues balconades amb les llossades rectangulars motllurades i baranes de ferro forjat.

Detall dels balcons del primer pis de la Casa Garcia Barragan.
Foto, AF Jordi Plana.

La façana del segon pis presenta 6 obertures en arcs de mig punt, agrupades de tres en tres, compartint els ampits i les columnes amb capitells neoclàssics. Les finestres estan disposades en forma de galeria. La façana està coronada per una cornisa motllurada amb sis permòdols trapezoïdals situats a la seva base.

Detall de la façana del segon pis amb les sis finestres en arc de
mig punt i disposades en galeria. Foto, AF Jordi Plana.

Nom de l'edifici......................Casa Garcia Barragan

Situació.................................Carrer de Sant Antoni, núm 9

Arquitecte..............................Frederic Vinyals i Páquez

Aparellador............................Enrique Vivanco Viñals

Constructora..........................Cementos y Construcciones SA

Any de construcció................1944

Estil arquitectònic..................Eclèctic

Ús..........................................Residencial, avui dia ociós.

Protecció...............................Edifici no protegit.

Pressupost de l'obra.............50.000 ptes.

GL 41º 33' 50,22'' N - 2º 01' 0,2'' E. TERRASSA (VALLÈS OCCIDENTAL) CATALUNYA

Fonts:
Arxiu Històric de Terrassa
Permisos d'obres de l'Ajuntament de Terrassa

 
TERRASSA UNA CIUTAT PER CONÈIXER I PER GAUDIR-LA


Jordi Plana i Nieto

Regidor de l'Excel·lentíssim
Ajuntament de Terrassa 
1987 - 2011

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada