Total de visualitzacions de pàgina:

dimecres, 26 de juliol de 2017

CASA GAIETÀ VALLHONRAT

Deixem les dues cases construïdes per Manuel Vallhonrat i Comerma, cases que he anomenat com Casa Manuel Vallhonrat ICasa Manuel Vallhonrat II i seguint per la vorera esquerra del carrer de Sant Antoni arribem a la Casa Gaietà Vallhonrat, domicili de Manuel Vallhonrat i Comerma, situada en el núm 43.
La Casa Fou construïda per Gaietà Vallhonrat i Ballbé,  propietari, segons consta en el padró d'habitants de Terrassa de l'any 1903,  fabricant de gènere de punt, casat amb Teresa Comerma i Torrella, que varen tenir cinc fills: Carme, Dolors, Matilde, Gaietà i Manuel.
L'any 1895, Gaietà Vallhonrat, demanà un permís d'obres per construir una casa amb dues plantes al carrer de Sant Antoni núm 43. El permís fou aprovat en sessió plenària de l'Ajuntament de Terrassa presidida per l'alcalde Ramon Cortés i Prat ( 01/01/1894 - 30/06/1895), el dia 22 de gener de 1895. Núm de l'expedient: 1895/00235/00036, la construcció de la casa fou encarregada a l'arquitecte Lluís Muncunill i Parellada.

Casa Gaietà Vallhonrat, carrer de Sant Antoni, núm 15
AF Jordi Plana i Nieto.

Tot seguit s'exposa l'acta del ple de l'Ajuntament de Terrassa de 22 de gener de 1895, acta en la que consta l'atorgament del permís d'obres per enderrocar la casa del núm 43 del carrer de Sant Antoni i construir una casa de dues plantes atenent al projecte de Lluís Muncunill i Parellada.

 Acta del ple de l'Ajuntament de Terrassa, en la que consta l'atorgament
del permís d'obres a Gaietà Vallhonrat. Font, Arxiu Històric de Terrassa.

 Detall de la signatura de l'acta del ple de l'Ajuntament de Terrrassa,
de 22/01/1895, per l'alcalde de Terrassa Ramon Cortés i Prat.
Font, Arxiu Històric de Terrassa.

Detall de la planta baixa de la Casa Gaietà Vallhonrat.
Foto, AF Jordi Plana.

La Casa Gaietà Vallhonrat és un edifici residencial, entre mitgeres de planta baixa i golfes. La façana de la planta baixa presenta tres obertures rectangulars amb els cantell arrodonits, situant la porta d'accés a l'esquerra i les dues finestres a la dreta. La façana és de maó arrebossat i presenta un sòcol que arriba als ampits de les finestres que tenen reixes de ferro colat. La façana de la planta baixa està rematada per una línia d'imposta motllurada que segueix el perfil de la llossada de la balconada de pis.

Detall de la façana del primer pis de de la Casa Gaietà Vallhonrat.
Foto, AF Jordi Plana. 

La façana del primer pis presenta tres obertures rectangulars de gran alçada, que donen accés al balcó central de l'amplada de la façana. Les obertures presenten el contorn motllurat, aquest tipus d'obertura per a portes i finestres és bastant utilitzat per Muncunill i el trobem en altres construccions d'aquesta època com a la Casa Joaquim Freixa. Totes les obertures de la façana es troben alineades verticalment, fet que augmenta la sensació de major alçària de la façana. El balcó de llossada rectangular amb els cantells arrodonits, presenta una barana de ferro colat. Per damunt de les finestres del primer pis, una línia d'imposta separa aquesta façana de la del segon pis o de les golfes, amb tres finestres rectangulars petites. La façana està coronada per una doble cornisa, la superior molt senzilla i la inferior més treballada i motllurada que també fa de guardapols de les finestres inferiors.

Casa Gaietà Vallhonrat, carrer de Sant Antoni, núm 43
Foto, AF Jordi Plana.
  
La Casa Gaietà Vallhonrat, avui dia alberga part de les oficines de MT Mútua de Terrassa, Mutualitat de Previsió Social.


Nom de l'edifici...........................Casa Gaietà Vallhonrat

Situació......................................Carrer de Sant Antoni, núm 43

Arquitecte...................................Lluís Muncunill i Parellada

Any de construcció.....................1895

Estil arquitectònic.......................Modernisme

Ús..............................................Residencial

Protecció...................................Edifici no protegit i no catalogat


Fonts consultades

Arxiu Històric de Terrassa

 
 GL 41º 33' 53'' N - 2º 00' 59,59'' E. TERRASSA (VALLÈS OCCIDENTAL) CATALUNYA

TERRASSA UNA CIUTAT PER CONÈIXER I PER GAUDIR-LA


Jordi Plana i Nieto

Regidor de l'Excel·lentíssim
Ajuntament de Terrassa 
1987 - 2011
 Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada