Total de visualitzacions de pàgina:

diumenge, 15 de maig de 2016

CASA FRANCISCA MASANA I FIGUERES

La Casa Francisca Masana i Figueres és un edifici situat al carrer de Sant Leopold núm 29, té una amplada equivalent a la de tres casals i correspon a un habitatge plurifamiliar. La casa té planta baixa i dos pisos, és un edifici entre mitgeres, a l'esquerra comparteix mitgera amb el Magatzem Josep Casanovas. Tot i que l'edifici ha estat rehabilitat, ja necessita un repàs a les llossades dels dos balcons.

 Casa Francisca Masana Figueres. Foto, AF Jordi Plana.

La planta baixa presenta tres obertures en arc rebaixat que tenen els perfils arrodonits i motllurats. L'obertura central permet l'accés als habitatges del primer i segon pis. El tractament de la façana de la planta baixa és d'arrebossat i pedra als perfils de les obertures i el sòcol.

Detall de la planta baixa i del primer pis de la Casa Francisca
Masana i Figueres. Foto, AF Jordi Plana.

Una línia d'imposta de pedra motllurada determina la separació entre la façana de la planta baixa i el primer pis. La línia d'imposta té la seva continuïtat en el perfil de la llossada del balcó del primer pis. Sota la línia d'imposta i de la llossada del balcó del primer pis hi ha un fris de pedra amb motius florals en relleu. Sis mènsules sostenen la llossada del balcó.

Detall de les mènsules i del fris situats sota la llossada del balcó.
Foto, AF Jordi Plana.

La composició de la façana del primer pis i del segon pis és simètrica, seguint una ordenació vertical en la disposició de les vuit obertures que hi ha en aquestes dues plantes. El balcó del primer pis ocupa pràcticament tota l'amplària de la façana, te una llossada rectangular i motllurada i una barana de ferro bastant treballada, el balcó està dividit en dos per una reixa de ferro rectangular darrera la barana i formada per un quart de circumferència amb sagetes per sobre de la barana. Les quatre obertures que donen accés al balcó presenten brancals i llindes de pedra amb ornamentació típicament modernista. El tractament de la façana en aquesta planta és de pedra.

Detall d'una de les finestres del primer pis amb la decoració mo-
dernista a la llinda i als brancals. Foto, AF Jordi Plana.
 

El segon pis presenta també quatre obertures idèntiques a les del primer pis i un balcó també igual al del primer pis. La façana d'aquesta planta és plana i d'arrebossat. A la part superior de la façana hi ha quatre respiralls que tenen forma ovalada. La façana està coronada per una cornisa de línies suaument corbades. Dues biguetes de ferro amb un motiu floral a l'extrem permeten penjar dues politges per alçar mobles fins els respectius habitatges. La coberta de l'edifici forma un gran terrat i a la part central s'alça un cos rectangular que tapa la cornisa que és la barana del terrat.

Detall del primer pis i del segon pis de la Casa Francisca Masana
i Figueres. Foto, AF 

 Vista aèria de la Casa Francisca Masana Figueres. Font Google Earth.

La casa Francisca Masana i Figueres és un edifici protegit com a bé cultural d'interès local. Identificador: IPAC, 28091. L'edifici d'estil modernista va ser bastit per l'arquitecte Domènec Boada i Piera l'any 1911.

GL 41º 34' 01'' N - 2º 00' 46'' E TERRASSA

Caminem en direcció nord cap el carrer 22 de Juliol, deixem el carrer Sant Ildefons a ma esquerra, el carrer Sant Ignasi a la dreta, seguim passejant, passem la cruïlla amb el carrer Sant Valentí i a la cruïlla amb el carrer Montserrat i Sant Leopold trobem la Casa Bonaventura Fornells...

TERRASSA UNA CIUTAT PER CONÈIXER I PER GAUDIR-LA

Jordi Plana i Nieto
Regidor de l'Excel·lentíssim
Ajuntament de Terrassa 1987 - 2011

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada