Total de visualitzacions de pàgina:

diumenge, 15 de maig de 2016

CASA BONAVENTURA FORNELLS

He caminat des de l'inici del carrer de Sant Leopold després de fer unes fotografies a la Casa Francisca Masana i Figueres, en arribar a la cantonada del carrer de Sant Leopold i el carrer Montserrat ens trobem la Casa Bonaventura Fornells i dues naus industrials que la seva construcció també va ser encarregada per Bonaventura Fornells i Cardús. La casa i les dues naus industrials, juntament amb el jardí interior, formen el conjunt residencial i fabril Bonaventura Fornells.

 Casa Bonaventura Fornells. Foto AF Jordi Plana.

La Casa Bonaventura Fornells, també s'anomena Casa Soler. És un habitatge unifamiliar format per planta baixa, dos pisos i una torre mirador situada al costat esquerra de l'edifici. La façana del carrer de Sant Leopold, presenta una composició simètrica d'ordenació vertical. La primera planta té tres grans obertures rectangulars amb emmarcament de perfil arrodonit. L'obertura central correspon a la porta d'accés i les altres dues a banda i banda de la porta corresponen a finestres amb reixes de ferro forjat de bona qualitat. La façana està estucada i presenta un sòcol de pedra. L'obertura de la porta en arc rebaixat motllurat igual que els brancals. Una línia d'imposta motllurada i de color blanc, que té la seva continuïtat en els perfils de les llossades dels balcons, separa la façana de la planta baixa del primer pis.

 Detall d'una finestra i de la porta d'accés. Foto, AF Jordi Plana.

La façana del primer pis presenta tres obertures rectangulars de grans dimensions amb emmarcament de perfil arrodonit, donen accés a cada un dels tres balcons. Els balcons presenten llossades de perfil motllurat i arrodonit en els angles que segueixen la composició de la línia d'imposta. Els balcons tenen reixes de ferro forjat molt treballades. Les obertures presenten porticons de fusta que permeten regular l'entrada de llum. A l'alçada del primer pis de la torre mirador, a l'esquerra, s'obre una gran finestra en arc rebaixat. Aquest tipus de finestra, va ser utilitzat per Muncunill en altres edificis residencials i també en les façanes laterals, un exemple són les cases Antoni Pous i Emili Soler, situades al carrer del Passeig.

Detall de la façana de la primera i segona planta de la casa 
Bonaventura Fornells. Foto, AF Jordi Plana.

El segon pis presenta tres finestres, la central més gran i geminada i a banda i banda d'aquesta dues de més petites, les tres finestres amb trencaaigües de ceràmica i porticons de fusta que permeten l'entrada de la llum. Tota la façana que té la forma d'un pentàgon està estucada de color bru clar. La façana lateral esquerra presenta tres finestres ovalades.

Detall de la finestra geminada del segon pis i de la teulada amb
voladís. Foto, AF Jordi Plana.

La coberta de teula àrab és a dues aigües i presenta un voladís considerable que es recolza sobre travesses de fusta. La torre mirador presenta una línia d'imposta per sobre de la façana del segon pis que marca un cos cúbic per sobre de l'esmentat pis. Aquest cos té tres finestres en arc rebaixat i amb trencaaigües a la façana de l'esquerra i finestres ovalades a les altres finestres. La torre mirador està cornada per una cornisa motllurada, sobre la que es recolza una barana de balustres.

Detall de la torre mirador de la Casa Bonaventura Fornells.
Foto, AF Jordi Plana.

La Casa Bonaventura Fornells està envoltada per un gran jardí que la separa de les dues naus industrials disposades en forma de L. En el mateix projecte constructiu de la casa, en Bonaventura Fornells i Cardús va encarregar dues naus industrials. La casa i les naus van ser bastides per l'arquitecte Lluís Muncunill i Parellada l'any 1918. Les dues naus, de planta rectangular estan disposades de forma perpendicular formant una L. Són naus d'una sola planta, amb cobertes a dues aigües. Una de les naus té la façana al carrer de Sant Leopold i l'altra té la façana al carrer de Montserrat. Entre la nau que té la seva façana principal al carrer de Sant Leopold i la casa hi ha una porta gran que permet l'accés directe al jardí situat entre la casa i les naus industrials.

Nau industrial del conjunt Bonaventura Fornells. Carrer Sant Leopold
núm 86. Foto, AF Jordi Plana.

La façana de la nau industrial del carrer de Sant Leopold 86, presenta tres obertures en arc rebaixat i un òcul superior. La façana té un recobriment de pedra a manera de paredat, emmarcat pel maó de l'obra vista del sòcol, arestes, marcs de les obertures i la cornisa. La teulada és a dues aigües.

Detall d'una finestra en arc rebaixat de la nau industrial Bonaventura
Fornells del carrer de Sant Leopold. Foto, AF Jordi Plana.

 Façana principal de la Casa Bonaventura Fornells i tanca del jardí.
Foto, AF Jordi Plana.

La nau que té la façana al carrer de Montserrat és més petita, té tres obertures en arc rebaixat, la central correspon a la porta del moll de càrrega de la fàbrica i a banda i banda dues grans finestres amb reixes de ferro forjat, a la part superior de la façana hi ha un petit òcul. Tota la façana és d'obra vista, arcs, brancals, trencaaigües, òcul, cornisa i sòcol, tot i que aquest està arrebossat.

Façana de la nau industrial Bonaventura Fornells del carrer de
Montserrat. Foto, AF Jordi Plana.

A l'esquerra de la nau industrial del carrer de Montserrat hi ha la tanca del jardí de la casa Bonaventura Fornells.

La casa construïda per l'arquitecte Lluís Muncunill i Parellada inspirada en l'estil britànic anomenat domestic revival que sembla ser que Muncunill només va utilitzar en la casa Bonaventura Fornells i en la desapareguda Casa Freixa, al costat de la Masia Freixa. Un fet inusual i possiblement únic a Terrassa és que en el mateix projecte constructiu és fes la casa i la fàbrica. Amb els anys la casa va ser adquirida per un tal Soler, d'aquí que també sigui coneguda com la Casa Soler.

Vista aèria del conjunt Bonaventura Fornells. Font Google Earth.

La Casa Bonaventura Fornells del carrer Sant Leopold núm 86 va ser bastida per l'arquitecte Lluís Muncunill i Parellada l'any 1918. Estil: Noucentisme. Està protegida com a bé cultural d'interès local. Identificador: IPAC, 28149.

Les dues naus industrials van ser bastides per l'arquitecte Lluís Muncunill i Parellada l'any 1918, estan protegides com a bé cultural d'interès local. Identificador: IPAC, 28217.

GL 41º 34' 7,36'' N - 2º 00' 46,33'' E. TERRASSA
    
TERRASSA UNA CIUTAT PER CONÈIXER I PER GAUDIR-LA

Jordi Plana i Nieto
Regidor de l'Excel·lentíssim
Ajuntament de Terrassa, 1987 - 2011

1 comentari:

 1. Era la casa del meu avi i al jardí hi tenia una estatua d'en Josep Llinona que ara està exposada al MNAC "Nu femení" 1918. Jo tinc una fotografia de l'estatua als jardins de la finca.
  Bonaventura Fornells era molt amant de l'art i entre 1918 i 1920 va comprar també 3 quadres de pintors modernistes:
  Joaquim Vancells "Sol y Sombra" 70x90 comprat al saló Pere Sabater 1915
  Antoni Badrinas (paisatje 27x30) 1920
  Alexandre de Riquer "Oliveres, Mallorca" 20x25 comprat 1918 al Saló Pere Sabater.

  ResponElimina