Total de visualitzacions de pàgina:

dissabte, 29 d’abril de 2017

FÀBRICA DURAN

L'empresari Jacint Bosch i Curet soci a diverses societats terrassenques des de l'any 1885, participa també en la creació de la societat Bosch, Durán y Costa l'any 1899. La nova empresa serà dirigida per Joan Durán i Gelabert i començarà fabricant fils i teixits i evolucionarà fins a la producció d'articles tèxtils exclusius. A la societat figuren com a socis Joan Duran i Gelabert, Domènec Costa i Francesc Tobella fins l'any 1910.

La fàbrica Duran SA és un edifici entre mitgeres, de grans dimensions. La façana principal presenta un sòcol de pedres irregulars situades damunt del maó. Aquesta façana està dividida en tres cossos situats de forma simètrica. El cos central és de planta baixa i dos pisos. La planta baixa té tres obertures d'accés, una gran porta rectangular flanquejada per dues més petites també rectangulars. Damunt d'aquestes tres portes hi ha tres obertures en arc arc escarser. Tota la façana és de maó vist i està coronada per un frontó triangular.

Façana de la Fàbrica J & M Duran, SA. Foto AF Jordi Plana.

L'any 1911 la societat pren el nom de Bosch y Durán dels seus dos socis Jacint Bosch i Tobella i Joan Duran i Gelabert. L'any 1921 entra a la societat Miquel Duran i Gelabert i Jacint Bosch deixa part de les seves accions. L'any 1926 els dos germans Joan i Miquel aconsegueixen totes les accions i es crea la societat J & M Durán, SA. L'any 1935 morí Joan Duran i Gelabert i les seves accions passen a la seva vídua Francesca Benet i Vancells que el substitueix a la societat.

Cos central de la façana de la Fàbrica J & M Durán, SA.
Foto, AF Jordi Plana.

  
Els dos cossos laterals presenten obertures rectangulars, ordenades verticalment mitjançant pilastres amb capitells simulats de maó vist que abasten les tres plantes. Tota la façana presenta una ordenació simètrica i segueix un criteri decoratiu clàssic.

Detall de la façana situada a l'esquerra del cos central.
Foto, AF Jordi Plana.

Durant la guerra Civil, l'any a1937, la fàbrica fou col·lectivitzada i es dirigida per comitè de fàbrica i un consell d'empresa. El dia 13 de desembre de 1939 la família Duran rconstitueix la societat anònima en poder del notari de Barcelona Tomàs Caminal i Casanovas.
L'empresa va tenir la seva seu al carrer Mas Adei fins l'any 1939, a la Plaça Maragall núm 4 l'any 1940 i a la carretera de Castellar, cantonada amb el carrer Salvador Busquets, l'any 1949.

Segons informació del fons documental de la fàbrica J & M Durán, SA, dipositat a l'Arxiu Històric de Terrassa (carrer de Baldrich, núm 268), la matrícula industrial de 1935 fa constar la fàbrica a la tarifa 3a, classe 1a, amb 1200 fusos per a llana i una quota total de 2023,20 ptes.

 Façana de la Fàbrica J & M Durán, SA. Foto, AF Jordi Plana.

L'edifici de la Fàbrica J & M Durán SA, situada al carrer Prat de la Riba núm 88, va ser bastida l'any 1951 pels arquitectes Pere Pigrau i Josep Maria Bassols. L'empresa havia estat fundada l'any 1899 i extingida l'any 1999. Actualment l'edifici allotja diverses empreses comercials, de serveis i alguna petita indústria. La tercera planta és buida i en mal estat de conservació. L'edifici el podem classificar dins de l'Eclecticisme arquitectònic d'inspiració clàssica en els elements decoratius.

Fàbrica J & M Durán, SA. Carrer Prat de la Riba, núm 88.
Foto, AF Jordi Plana.

L'any 1937 la fàbrica disposava de 75 telers, amb una quota total de 7.587 ptes. La documentació de l'empresa arriba fins al 1993 i no es coneixen mes detalls dels últims sis anys abans del seu tancament l'any 1999.

Els darrers propietaris de l’empresa van cedir el fons documental a la Fundació Arxiu Tobella, de Terrassa, el 2 de setembre de 1996. El fons va ingressar a l’Arxiu Històric Comarcal de Terrassa el dia 11 de febrer de 1999 procedent de l’Arxiu Tobella en qualitat de dipòsit. El 4 de maig de 1999 Manuel Tobella i Marcet, president de la Fundació Arxiu Tobella, i Manuel Royes i Vila, Alcalde de Terrassa, signaren el conveni de dipòsit. El 4 d’octubre de 2005, la Sra. Maria Dolors Geis Arch, vídua de l’enginyer industrial Joan Duran Ullés, féu donació de les “Escriptures de constitució i dissolució de societats i augments de capital”, del 1893, i un seguit de 20 escriptures més i quatre rebuts. (Guia de Fons Arxiu Històric de Terrassa)

Imatge aèria de la Fàbrica J & M Durán, SA. Font Google Earth.
  
La documentació conservada és escadussera. Hi trobem principalment els llibres de comptabilitat amb una cronologia que abasta des del 1910 fins a l’any 1993. També hi trobem documentació sobre la gestió del patrimoni (1941-1980) i financera (1939-1968), i la que fa referència a les jubilacions i la seguretat social en les funcions de gestió dels recursos humans (1921-1970). Hi ha plànols de la fàbrica, amb un avantprojecte constructiu i de terrenys traspassats. L’últim ingrés de documentació aportà la documentació més antiga del fons amb les “Escriptures de constitució i dissolució de societats i augments de capital“ de 1893 a 1926. (Guia de Fons Arxiu Històric de Terrassa).

La Fàbrica Durán, SA és un antic edifici industrial de Terrassa, situat al barri de Vallparadís, que forma part de l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, identificador: IPAC 28219.

GL 41º 34' 02'' N - 2º 01' 20'' E. TERRASSA - VALLÈS OCCIDENTAL - CATALUNYA

Fonts consultades: Guia de Fons Arxiu Històric de Terrassa.

TERRASSA UNA CIUTAT PER CONÈIXER I PER GAUDIR-LA

Jordi Plana i Nieto
Regidor de l'Excel·lentíssim
Ajuntament de Terrassa
1987 - 2011

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada