Total de visualitzacions de pàgina:

dimecres, 28 de juny de 2017

CASA NÚM 28 DEL CARRER DE SANT ANTONI

Aquesta casa situada al costat de la Casa Joan Salvans i Armengol, concretament en el núm 28 del carrer de Sant Antoni de Terrassa,  és un edifici que es troba inclòs  en el Registre de planejament urbanístic de Catalunya i el trobem en el  Pla especial de protecció del patrimoni vol 6 pàg 179, per tant forma part de l'Inventari d'edificis i elements arquitectònics d'interès documental de Terrassa.


 
Casa núm 28 del carrer de Sant Antoni de Terrassa.
Foto, AF Jordi Plana.


I-18 HABITATGE UNIFAMILIAR, Carrer de Sant Antoni, 28. Eclecticisme.

Detall de la planta baixa de la Casa núm 28 del carrer de Sant Antoni
AF, Jordi Plana.

La façana de la planta baixa, de composició simètrica presenta tres obertures, la central en arc de mig punt correspon a la porta d'accés, l'arc de mig punt és l'únic element fet de pedra, tant les dovelles com els brancals, i a banda i banda de la porta dues finestres amb brancals i llindes de maó vist. Les dues finestres presenten reixes de ferro forjat de composició senzilla. Tota la façana és de maó vist i presenta un sòcol de pedra que arriba fins l'ampit de cada finestra. Per sota de la llossada de la balconada del primer pis trobem una línia d'imposta formada per dentellons. Inicialment la façana era llisa i estucada, en la darrera remodelació es va retirar l'estuc deixant al descobert els maons i substituint els que es torbaven deteriorats, deixant la façana com es veu avui dia.

Detall de les tres obertures del primer pis i de la reixa de la balco-
nada. Foto, AF Jordi Plana.
  
La façana del primer pis també és de maó vist, presenta tres obertures rectangulars alineades verticalment amb les de la planta baixa. Els brancals i la llinda de les tres obertures són també de maó bisellats en els cantells. Les tres obertures donen accés a la balconada que presenta una barana de ferro forjat de contorn rectangular i composició senzilla. Sobre les llindes de les obertures d'aquesta planta, hi ha una línia d'imposta que separa la façana del primer pis de la façana de lrs golfes. La línia d'imposta és de maons plans que formen una motllura sobre una línia de dentellons.

Detall de les finestres en galeria de les golfes de la Casa núm 28
del carrer de Sant Antoni. Foto, AF Jordi Plana.

La façana de les golfes presenta set obertures a manera de galeria en arcs de mig punt amb els cantells bisellats. Per sobre de les finestres, la façana està coronada per una cornisa amb dentellons. Els brancals de les set obertures comencen sobre la línia d'imposta i també tenen els cantells bisellats. La coberta és de teula àrab a dues aigües.

Registre de planejament urbanístic de Catalunya

Municipi: Terrassa
Núm. expedient: 1986 / 003862
Tema: P.E. PROTECCIÓ PATRIMONI HISTÒRIC-ARTÍSTIC
Carrer Sant Antoni, 28
Habitatge unifamiliar 
Localització cronològica: Eclecticisme
 
Fitxa de la Casa núm, 28 del carrer de Sant Antoni de Terrassa.
Font: Inventari d'Edificis i Elements Arquitectònics d'Interès
Documental de Terrassa.

Emplaçament: Escala 1:2000 Carrer de Sant Antoni, núm 28 TERRASSA.

La casa fou la residència de la família Cuní-Tarrida durant l'últim quart del segle XIX. Josep Cuní i Riera, nascut el set d'octubre de 1833 i el seu fill Francesc Cuní i Tarrida, nascut el 16 de febrer de 1871, teixidors,  segons consta en els padrons d'habitants de final del segle XIX i principi del segle XX. 

Atenent a la revisa Guia de la Terrassa Modernista, publicada el mes de maig de 2018, la casa que en aquesta entrada anomenem casa núm 28 del carrer de Sant Antoni, és la Casa Teresa Carné, bastida per l'arquitecte Lluís Muncunill i Parellada l'any 1930. Lluís Muncunill va morir l'any 1930, aquesta construcció podria ser l'últim projecte de l'arquitecte a la nostra ciutat.

GL 41º 33' 51,19'' N - 2º 01' 0,27'' E

TERRASSA (VALLÈS OCCIDENTAL) CATALUNYA

Deixem la Casa núm 28 i seguint la mateixa vorera ens dirigim al núm 62 per tal de visitar el que queda de l'antiga Fàbrica Guardiola...

TERRASSA UNA CIUTAT PER CONÈIXER I PER GAUDIR-LA

Jordi Plana i Nieto
Regidor de l'Excel·lentíssim
Ajuntament de Terrassa 
1987 - 2011

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada