Total de visualitzacions de pàgina:

dilluns, 5 de juny de 2017

CASES UNIFAMILIARS DE LA CARRETERA DE RUBÍ (TERRASSA)

El conjunt de cases unifamiliars de la carretera de Rubí que van del número, 171 al número 191, és un seguit d'habitatges entre mitgeres, construïdes per ser habitades per classes populars. Aquests habitatges estan protegits i inclosos a l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Les cases es troben al barri del Segle XX de Terrassa.

Cases unifamiliars de la carretera de Rubí, cantonada amb el carrer
de Las Navas de Tolosa. Foto AF Jordi Plana.

El conjunt de cases estan agrupades en tres mòduls esglaonats formats per quatre cases cada mòdul. Els dotze habitatges han estat remodelats recentment i tenen les façanes iguals, tot respectant la mateixa composició inicial.

  Detall del mòdul central de quatre cases, núm 179, 181, 183, 185.
Foto, AF Jordi Plana.

Les cases són de planta baixa, pis i pati a la part posterior de cada casa. La façana que dóna a la carretera de Rubí és molt senzilla: a la planta baixa de cada casa hi ha dues obertures rectangulars que corresponen a la porta d'accés i a la finestra del quarto de reixa, tant la porta com la finestra estan emmarcades per una motllura d'arrebossat. La finestra presenta una reixa de ferro i la porta del cancell, també de ferro amb vidre transparent. El cancell de cada casa presenta un sòcol de rajola vidriada de ceràmica. El ferro de la porta i de la reixa està pintat amb esmalt de color verd. La façana és d'arrebossat, pintat de color marró clar i presenta un sòcol de paredat simple.

 Detall de la porta d'accés i del cancell d'una de les cases.
Foto, AF Jordi Plana.

Detall de la façana de la planta baixa d'una de les cases.
Foto, AF Jordi Plana.


Una línia d'imposta recta separa la façana de la planta baixa de la façana del pis, per damunt d'aquesta trobem el cablejat dels serveis. La façana del pis té dues obertures rectangulars que corresponen a les finestres, emmarcades per una motllura d'arrebossat. Cada finestra presenta una barana de ferro a la manera d'un balcó. Per damunt de les finestres hi ha una línia d'imposta d'arrebossat i per sobre d'aquesta dos respiralls circulars per habitatge.

Detall de la façana del primer pis d'una de les cases unifamiliars.
Foto, AF Jordi Plana.

La façana està coronada per una cornisa recta de maó arrebossat amb voladís. La coberta és de teula àrab a dos vessants, amb el carener paral·lel a la línia de la façana i comuna als 4 habitatges de cada mòdul. La teulada aboca l'aigua a dues canals de teula que evacuen per dos baixants un d'ells visible a la façana del pis. Les finestres del pis estan alineades verticalment amb les dues obertures de la planta baixa. La façana del primer pis és d'arrebossat i del mateix color que la planta baixa.

Detall del primer pis i de la cornisa dels habitatges.
Foto, AF Jordi Plana.

Una pintura mural decora la façana lateral de la primera casa de la línia d'habitatges situada a la cantonada del carrer de Las Navas de Tolosa i la carretera de Rubí, desprès de la pintura mural observem la tanca del pati d'aquesta primera casa.

Detall de la pintura mural de la façana lateral de la primera casa de
la línia d'habitatges. Foto, AF Jordi Plana.

Les cases van ser bastides per l'arquitecte Lluís Muncunill i Parellada a l'inici del segle XX, la llicència d'obres, per a la seva construcció, data de l'any 1902. Estan localitzades a la carretera de Rubí, núm 171-191, de Terrassa (Vallès Occidental). Estan protegides i incloses a l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Bé inventariat, identificador IPAC: 28147 (Estil arquitectònic: Obra popular).

Detall dels tres mòduls de quatre cases cadascun dels habitatges
unifamiliars bastits per l'arquitecte Lluís Muncunill i Parellada, segons
projecte de l'any 1902. Foto, AF Jordi Plana.

 Vista aèria del conjunt d'habitatges unifamiliars de la carreter de
Rubí, Font Google Earth.

GL 41º 33' 47'' N - 02º 00' 52.27'' E. TERRASSA - (VALLÈS OCCIDENTAL) - CATALUNYA

Aquest tipus d'habitatges, amb la tipologia del casal terrassenc, presentaven un baix cost  constructiu, doncs comparteixen cobertes i façanes, però al mateix temps permeten cases unifamiliars amb bona il·luminació, airejades, amb un petit jardí i amb una superfície habitable suficient per una família, no burgesa de l'any 1900. A Terrassa un altre exemple són les Cases de Cal Maurí, amb llicència d'obres de l'any 1859. 


TERRASSA UNA CIUTAT PER CONÈIXER I PER GAUDIR-LA

Jordi Plana i Nieto
Regidor de l'Excel·lentíssim
Ajuntament de Terrassa 
1987 - 2011

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada